Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Vevstaken 5, Skogstorpa

GRANSKNING - Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet. Granskning pågår till den 4 april 2019.

Skinnmo 1:157, Velanda

GRANSKNING - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 36 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Granskning pågår till den 1 april 2019.

Kvarteret Gullön

SAMRÅD - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Samråd har ägt rum.

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Tillhörande detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2015-06-18 av Josefin Åkesson