Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 AKTUELLT

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

GRANSKNING – Detaljplan för del av Gullriset 2 med flera, bostäder, Skoftebyn. Detaljplanen är på granskning till och med den 26 augusti 2024.

Senast granskad 2024-06-18 av HJAOSK