Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

GRANSKNING (2) - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 28 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. En andra granskning har ägt rum.

En illustration över planförslaget med omnejd

Heimer 7, Strömslund

SAMRÅD - Detaljplan för Heimer 7, Strömslund. Detaljplanen prövar förutsättningar för nybyggnad av ett flerbostadshus samt om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad. Samråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2015-06-18 av Josefin Åkesson Bengtsson