Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

ett flygfoto över förskola och kringliggande område

Toppluvan 1 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Toppluvan 1 med flera, Strömslund. Planen möjliggör en utbyggnad av förskolan Toppluvan till 8 avdelningar. Samråd har ägt rum.

fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

SAMRÅD - Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Planen föreslår cirka 50 nya lägenheter i två flerbostadshus på platsen där det finns en nedlagd värmecentral. Samråd har ägt rum.

En illustrationskarta över området

Lärketorpet nordvästra delen

SAMRÅD - Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. Planen föreslår nya bostäder, förskola och särskilt boende i en ny stadsdel, söder om Norra Älvsborgs Länssjukhus. Samråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2015-06-18 av Josefin Åkesson Bengtsson