Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 AKTUELLT

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Läkaren 1 och 3 med flera, södra delen

FÖRNYAD GRANSKNING (3) - Detaljplan för Läkaren 1 med flera, södra delen. Aktuellt planområdet ingick tidigare i ett större planområde som nu delats upp i två delar. Granskning 3 äger rum till och med den 22 september 2023.

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

SAMRÅD – Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Samråd äger rum till och med den 8 oktober 2023.

Senast granskad 2023-09-05 av HJAOSK