Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

 

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Flygfoto med planområdet utritat.

Del av Kvarteret Rostvingen

GRANSKNING – Ändring av detaljplan för del av kvarteret Rostvingen, Lextorp. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4. Granskning äger rum till och med 17 december.

Volymskiss på vårdcentralsbyggnaden.

Chauffören 1

INFORMATIONSMÖTE - Detaljplan för Chauffören 1, Hjulkvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn. Den 10 december håller Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte om kommande planering.

Flygfoto över planområdet.

Älvhög 3 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Älvhög 3 m.fl., Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar samt att säkerställa kulturmiljövärden. Samråd pågår till och med 11 januari 2021.

Flygfoto med planområdet utritat

Fönstersmygen 1

GRANSKNING - Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder samt skola. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 16 december.

Flygfoto över planområdet.

Kvarteret Rödjan

SAMRÅD - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Samråd pågår till och med den 22 december.

Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i byggnader om 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samråd pågår till och med den 22 december.

Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

SAMRÅD - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Samråd pågår till och med den 16 december.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Kv. Ekekullen m.m.

SAMRÅD - Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m., Strömslund. Detaljplanens syfte är att pröva och skapa förutsättningar för att uppföra ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar. Samråd pågår till och med den 6 december.

Senast granskad 2015-06-18 av Josefin Åkesson Bengtsson