Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Ett flygfoto över planområdet som idag är Swedenborg center och naturmark

Läkaren 1 och 3 m.fl.

SAMRÅD - Detaljplan för Läkaren 1 och 3 m.fl., Karlstorp. Planförslaget möjliggör en förtätning med ca 300 nya bostäder i flerbostadshus som varierar i 6-8 våningar. Planen är ute på samråd till och med den 18 mars.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2015-06-18 av Josefin Åkesson Bengtsson