Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 AKTUELLT

Flygfoto med planområdet markerat med vit linje.

Överby vattenverk

GRANSKNING - Detaljplan för Överby 7:9 m.fl. Överby vattenverk. Planen möjliggör för ett nytt vattenverk och anläggningar i vatten. I området ingår även ett naturområde samt en ny dragning av gång- och cykelväg mot Vänersborg.

En bild tagen ovanifrån som visar området.

Planprogram för campusområdet

SAMRÅD - Planprogram för campusområdet. Syftet med planprogrammet är att övergripande studera campusområdet och föreslå en utveckling där högskolan möjliggörs växa men också där samspelet mellan campus och staden stärks. Planprogrammet är på samråd.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Knorren, Vårvik

GRANSKNING – Detaljplan för Knorren, Vårvik. Planen möjliggör nya bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende samt lokaler för centrumservice, kontor och vård. I området ingår även park- och naturområde samt en ny lekplats. Detaljplanen är på granskning.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2022-12-15 av HJAOSK