Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 AKTUELLT

En bild tagen ovanifrån som visar Hults höjd

Tätortsutbyggnad vid Hults höjd

SAMRÅD – Detaljplan för Överby 10:5 och 10:6 med flera, tätortsutbyggnad vid Hults höjd. Samråd pågår till och med måndag den 11 mars 2024.

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Getskäret 5 och 6 med flera

SAMRÅD – Detaljplan för Getskäret 5 och 6 m.fl., Tingvalla. Detaljplanen är på samråd till den 18 mars.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2024-02-16 av HJAOSK