Infrastrukturplanering

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Utredning om Vänersjöfart och ny slussled i Trollhättan

Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna för framtida godstransporter mellan Göteborg och Vänerregionen. Sommaren 2013 beslutade regeringen om ny nationell plan för transportsystemet 2014 - 2025. I den fattades inga beslut om Vänersjöfarten, men det fastställdes att frågan om godstransporter till Vänern, och därmed frågan om ny slussled i Trollhättan, skulle utredas vidare till näskommande nationella transportplan.

Trafikverket har sedan dess, tillsammans med Sjöfartsverket, ytterligare utrett och fastställt att dagens slussleder i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg passerar sin tekniska livslängd 2030. Det innebär att beslut om nästa nationella transportplan kommer innebära ett ja eller nej till fortsatt Vänersjöfart. Det har även vidare konfirmerats att en renovering av dagens slussar inte är aktuell.

Den 12 december hölls ett informationsmöte i Trollhättans Stadshus angående en eventuell ny slussled. Presentationen från det mötet hittar ni nedan.

Presentation, Trafikverket

Trafikverket kommer lämna in förslag till nationell plan i juni 2017. Sedan kommer Trollhättans Stad att delta som remissinstans när förslag till ny nationell transportplan går ut på remiss hösten 2017. Beslut om ny slussled fattas av regeringen våren 2018.

På Trafikverkets hemsida finns mer information om den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket tagit fram och en del frågor och svar om slussleden

Mer information om reservatet till ny slussled finns i översiktsplan 2013: Plats för framtiden

Nationell och regional plan för infrastruktur

Under 2014 har regeringen fastställt en nationell transportplan och Västra Götalandsregionen har antagit en regional plan för transportinfrastrukturen. Båda sträcker sig över perioden 2014-2025 och revideras ungefär vart fjärde år. Det enda enskilda objekt i Trollhättans kommun som ingår i dessa planer är slutförandet av Trollhättans nya resecentrum, men anslag ur potter för olika ändamål, såsom mindre vägar, cykelvägar, hållplatser med mera kan komma oss till del.

Läs mer på följande länk: 
Västra Götalandsregionen

Europaväg 45

E 45 mellan Trollhättan och Göteborg har byggts ut till fyrfältsväg med planskilda korsningar. Bygget blev färdigt 2012. Fortfarande kvarstår dock två vägavsnitt som inte har fyrfältsväg: genom Göta samhälle i Lilla Edets kommun samt över Torpabron på gränsen mellan Trollhättans och Lilla Edets kommuner. Berörda kommuner agerar tillsammans med Västra Götalandsregionen för att dessa flaskhalsar ska byggas bort.

Trafikverket har i samarbete med Trollhättans stad tagit fram en förstudie om E45/väg 44 och vägens anslutningar vid Överby trafikplats. Förstudien startades på grund av planarbete med utökat handelsområde.

Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats.

Norge/Vänerbanan

För att driva på frågorna om utbyggnad av Norge-Vänerlänken bildades 1988 samarbetsorganet Projekt Norge-Vänerlänken. Där deltar de 12 kommunerna längs banan, de två Länsstyrelserna, regionerna och Länstrafikbolagen i Västra Götaland och Värmland. Dagens arbete inriktas i första hand på att få till stånd en utredning och därefter ett bygge av dubbelspår mellan Öxnered och Halden.
Trollhättans Stad arbetar även för att Upphärad åter ska få en tågstation. Bland annat har vi tagit fram en förstudie som visar förslag till lokalisering och utformning och en kostnadsberäkning.

Senast granskad 2017-01-03 av Josefin Åkesson Bengtsson