Äldres boende i Trollhättan

I den här förstudien har tre bostadsområden i Trollhättan studerats med fokus på tillgänglighet, service och trygghet för äldre. Idén om en tillgänglighetszon har utvecklats och sedan testats på verkligheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En tillgänglighetszon är ett område där både bostaden och närområdet kännetecknas av god tillgänglighet och där servicefunktioner såsom matservering, närbutik och gemensamhetslokaler finns förlagda. Genom att försäkra området om dessa funktioner hoppas vi kunna uppnå större självständighet bland de äldre som bor i området, vilket på sikt kan leda till ökat kvarboende och mindre behov av insatser från omsorgen.

Stensmedjan, Kronogården och Granngården valdes eftersom att de från början ansågs ha goda möjligheter till kvarboende redan idag. Detta har bekräftats genom studien, där fastigheterna och lägenheterna som sådana ses som möjliga att med enklare medel förhöja tillgängligheten på. Studien har också kunnat peka på vilka förbättringar som krävs för att kunna uppnå zon-nivå för områdena. I vissa fall är de av större storlek, andra gånger mindre.

Samtliga studerade områden har goda förutsättningar för kvarboende idag och kan, utan att bli kallade för tillgänglighetszon, utvecklas vidare med äldres trygghet och tillgänglighet i åtanke. Generellt sett är miljöerna och fastigheterna trivsamma och bra utformade redan, men servicen är svårare att säkerställa, särskilt över lång tid. För Trollhättans Stads framtida arbete kan tillgänglighetszonen dock fungera som underlag för hur vi tänker kring boendemiljöer för äldre när vi planerar staden i övrigt.

Trollhättans Stad har fått stöd från Hjälpmedelsinstitutet för att genomföra förstudien kring hur man kan utveckla boende för äldre. Ansvariga och initiativtagare till projektet är Omsorgsförvaltningen och kontoret för Hållbart samhälle, samt det kommunala bostadsbolaget Eidar.

Hjälpmedelsinstitutet har från regeringen fått uppdraget ”Bo bra på äldre dar”, med syftet att stimulera nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre.

Relaterad information

Rapport Äldres boende

Senast granskad 2018-03-29 av KATLOO