Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck - Fyrbodal

Hedersrelaterade ärenden är ofta mycket komplexa och samverkan är en viktig framgångsfaktor. Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld och hur du kan få stöd. Resurscentrum vänder sig både till yrkesverksamma och utsatta.

Verksamhet

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Telefon

0520-49 68 08

Övrig information

Telefonen är bemannad dagtid.

Målgruppen för Resurscentrum är personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 0-18+ år. Syftet är att ge er yrkesverksamma stöd och hjälp i ärenden där ni misstänker eller har kännedom om att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Personer som lever utsatta i hederskontext kan också själv ta kontakt via telefonnumret under kontakt.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Personer som lever utsatta i en hederskontext lever ofta kontrollerade och begränsade i sin vardag men också gällande sina framtidsval. Det kan finnas saker personer tvingas göra mot sin vilja, som att ha en viss klädsel, tvingas till en viss relation eller äktenskap eller utsättas för olika former av våld och förtryck. Det finns också ofta saker personer vill göra men inte tillåts. Det kan handla om fritidsaktiviteter, sociala relationer eller kärleksrelationer, val av studier, arbete och så vidare.

Både flickor och pojkar, kvinnor och män lever utsatta i en hederkontext, pojkar kan ofta tvingas vara både offer och förövare genom att alltid behöv kontrollera och kanske även bestraffa systrar eller andra kvinnliga släktingar. Medan flickor är de som ses som bärare av männens heder och därför behöver kontrolleras och begränsas i sitt livsutrymme för att inte hedern ska bli hotad.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det är kollektivt beslutat och ofta även kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

En person som lever utsatt i en hederskontext kan utsättas för både fysiskt och psykiskt våld, tvång, hot om våld, isolering och utfrysning. Skuld och skam är centrala begrepp och flickor lär sig tidigt att känna skam över sin kropp, vilken ofta måste skylas. Familjens krav ser dock olika ut i olika familjer och släkter. Det våld och förtryck personen utsätts för pågår ofta från mycket tidig ålder och normaliseras ofta för den utsatta vilket gör att det kan vara svårt att förstå att de regler personen tvingas förhålla sig till kan vara både olagliga och farliga.

Hedersrelaterat våld kan ges uttryck i mer omfattande våld som barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och mord.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära att:

  • Inte få välja vilka du får umgås med.
  • Inte få välja vilka kläder du ska bära.
  • Inte få välja vem du ska gifta dig med, eller om du ska gifta dig.
  • Vara kontrollera och bevakad av din familj eller annan släkt.
  • Vara utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld.
  • Tvingas göra saker mot din vilja och inte få bestämma över din egen kropp och framtid!

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot Barnkonventionen, mänskliga rättigheter och mot svensk lag!

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Enligt svensk lag får ingen under 18 år ingå äktenskap, varken personen vill det eller inte vill det, det kallas barnäktenskapsbrott (BrB 4 kap. 4c §). Det är också förbjudet enligt svensk lag att tvinga eller lura någon att gifta sig mot den personens vilja, det kallas för tvångsäktenskap (BrB 4 kap. 4c §). Är du orolig för att bli utsatt för barnäktenskap eller tvångsäktenskap, eller redan är utsatt så kan du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun Mottagningsgruppen - Trollhättans stad eller med polisen.

Vid akut fara ringer du 112, är det inte akut når du polisen på 114 14.

Du kan läsa mer om Barnäktenskap och tvångsäktenskap här: Barnäktenskap och tvångsäktenskap - Jämställdhetsmyndigheten

Vilseledande till äktenskapsresa

Det är även ett mot svensk lag att vilseleda en person att resa till annat land i syfte att personen mot sin vilja och mot sitt vetande ska ingå ett äktenskap (BrB 4 kap. 4 d §).

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. På denna sida kan du läsa mer om kvinnlig könsstympning: Könsstympning – omskärelse av flickors underliv - 1177

På denna sidan finner du samtalsunderlag om kvinnlig könsstympning på flera olika språk Sex, kropp och hälsa på olika språk | RFSU.

Här kan du beställa könsstympningspass på flera olika språk: Produkter – Social Hållbarhet - Länsstyrelsen i Östergötland (dgli.online)

PassHeder.jpg

Är du orolig för att du eller någon annan ska bli utsatt för kvinnlig könsstympning, eller redan har blivit utsatt så kan du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun Mottagningsgruppen - Trollhättans stad eller med polisen.

Vid akut fara ringer du 112, är det inte akut når du polisen på 114 14.

Senast granskad 2024-02-19 av KLALIW