Våldet går inte i pension

Med åldern blir många fler beroende av omgivningens stöd och hjälp. Äldre med ökat beroende av omgivningen löper större risk att utsättas för våld av nära anhöriga och av vård- och omsorgspersonal. Det för också med sig en risk för upprepat våld, och möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla former av våld är en brottslig handling som ska anmälas. Om det inte är akut är det bra att kunna få råd, stöd och hjälp hur du ska hantera situationen – antingen om du själv är utsatt eller känner oro för någon som kan vara utsatt. 

Vad gör jag om jag är våldsutsatt?

 • Berätta för någon som du litar på.
 • Sök stöd. Ring 1177 – för bedömning och hänvisning. Du kan vara anonym.
 • Skriv dagbok. Anteckna och dokumentera dina skador.
 • Tänk på att din telefon eller dator kan kontrolleras.
 • Tro inte på att det inte kommer att hända igen
 • Planera en reträttväg.
 • Gör en polisanmälan. Allt våld är en brottslig handling.

Vad gör jag om jag som anhörig, vän eller personal misstänker att någon i min närhet utsätts för våld?

 • Våga se! Våga fråga! Våga agera! Våga hjälpa!
 • Ring 1177 – för att få råd, stöd och hänvisning.
 • Lyssna och tro på det som personen berättar.
 • Skuldbelägg och ifrågasätt inte personen.
 • Prata alltid med personen i enrum.
 • Ge personen tålamod och omtanke.
 • Fråga rakt på sak eller inled med en fras som visar att det är ett tillåtet samtalsämne. Gå sedan vidare med mer direkta frågor.
 • Berätta att du stöttar även om personen väljer att stanna kvar i relationen.
 • Berätta att våld (i alla former) är en brottslig handling.
 • Konsultera närmaste chef (om du är personal på ett boende eller liknande) för hur du ska gå vidare.
 • Dokumentera alla tecken på våld även om personen inte vill polisanmäla.
 • Håll fortsatt kontakt med personen
 • Använd vid behov alltid professionell tolk.

Definition av "våld mot äldre"

"Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som orsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk och/eller känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse." - World Health Organization (WHO) 2002

Hit kan du vända dig för hjälp

Enheten mot våld i nära relationer och samtalsmottagning för våldsutsatta och våldsutövare.

Enheten mot våld i nära relationer

Senast granskad 2023-10-12 av JONHJO