Yrkesverksam

Information och stödmaterial till dig som är yrkesverksam och möter barn i Barnahus Fyrbodals målgrupp.

Konsultation

Personal från myndigheter eller annan verksamhet kan kontakta oss i frågor som rör den aktuella målgruppen.

Vi hjälper er med konsultativt stöd och utbildning. Du har möjlighet att konsultera Barnahus Fyrbodal i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn. Du kan kontakta samordnare på telefon eller via ett digitalt möte. Vi på Barnahus Fyrbodal har spetskompetens på området och ställer gärna upp med konsultation när det finns misstanke om brott mot barn. 

Samråd

På samråd tas anmälningar upp från respektive socialtjänst inom Barnahusets målgrupp. Där finns personal från samverkande kommuner och traumateamet BUP. Innan en socialanmälan tas upp på samråd är en första risk- och skyddsbedömning gjord av socialtjänsten. Ärendena dras avidentifierade på samråden. Myndigheterna har sekretess.

Samrådsrepresentanter inom socialtjänsten

Samrådsrepresentantens roll är att innan samråd stämma av med kollegor om det finns ärenden eller frågeställningar som ska tas på samrådet. Under samrådet bidra med reflektioner, kunskap och tankar för att komma vidare i ärendet. Efter samrådet återkoppla i sin organisation. 

Rättsligt samråd

Till Barnahus Fyrbodal kommer alla polisanmälningar som tillhör målgruppen. Samplanering mellan berörda myndigheter sker på det rättsliga samrådet utifrån åklagarens direktiv angående hämtning av barn till barnförhör och eventuellt läkarundersökning. Planering av socialtjänstens insatser sker. Barnets eller närståendes behov av krisstöd säkerställs. 

Akut samråd

Akut samråd används i ärenden där det finns behov av akut handläggning. Det vill säga pågående/omfattande övergrepp eller våld där behov av akut skydd eller annan åtgärd från myndighet finns. 

BIM - Barnahusets insatsmodell 

Barnahusets insatsmodell (BIM) är framtagen i samverkan mellan Lilla Edet, Vänersborg och Trollhättan och utgår ifrån aktuell kunskap och befintliga metoder kring arbete med våldsutsatta barn. Enligt BIM ska varje barn snabbt erbjudas stöd, helst samma dag som polisförhöret/barnförhöret eller socialtjänstens barnsamtal utifrån misstanke om våldsutsatthet har ägt rum. Även föräldrarna ska erbjudas stöd samma dag i syfte att stabilisera den kris som ofta uppstår i samband med att barn berättar om bristande hemförhållanden.

Önskar du veta mer om BIM? Kontakta samordnare på Barnahus Fyrbodal.

Här finns materialet för BIM-insatsmodell

STARK

S - Sexuell insikt
T - Trygghet
A - Aktsam om kroppen
R - Respektera sig själv
K - Kunskap

Stark modellen är en biståndsbedömd insats framtagen för att kunna möta och stärka barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar i relation, i offentlig miljö och/eller på nätet.

Önskar du veta mer? Kontakta samordnare på Barnahus Fyrbodal.

Här finns material för STARK-modellen

Rutiner Barnahus Fyrbodal

Rutiner Barnahus Fyrbodal

Relaterad information

Informationsfolder Barnahus Fyrbodal

Folder Barnahus.pdf

Webbsidor

Stiftelsen Allmänna Barnhuset - stärker socialt utsatta barn och ungdomar (allmannabarnhuset.se)

Barn och unga – Socialstyrelsen

Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

Med unga och civilsamhället i fokus | MUCF

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - webbkurs – Skolverket

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

VKV - Valdinararelationer.se

Tips, råd och handböcker dig som jobbar med barn - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Nakenbilder - ta, ha och dela | Polismyndigheten (polisen.se)

Stiftelsen 1000 Möjligheter (1000mojligheter.se)

Svartsjuka är inte romantiskt - Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se)

Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Våld mot barn – Kunskapsguiden

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (socialstyrelsen.se)

Livsviktiga snack (suicidezero.se)

Handboken #nätsmart - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Handbok: När något har hänt - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Vuxen och orolig? - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Barns integritet i skolan och förskolan - Fyrbodals kommunalförbund

Förskola (jagvillveta.se) Liten och trygg (i arbetet med att upptäcka utsatta barn och förebygga våld)

Webbutbildningar

Basprogram om våld mot barn – Barnafrid

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se)

Välkommen till MUCF:s webbutbildningar | MUCF

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - webbkurs – Skolverket

Utbildningsmaterial | Polismyndigheten (polisen.se)

Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld | Brottsoffermyndigheten

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar - Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamy.se)

Filmer

Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv – YouTube

Det gäller en av fyra - YouTube

Vad är mänskliga rättigheter? – YouTube

Kära pappa _ kortfilm/Swedish en film från http://www.jakobstrom.se – YouTube

Ibland är livet orättvist - om våld mot barn med funktionsnedsättningar - YouTube

Senast granskad 2023-01-16 av JENMAR