Kalltorps ekhage.

Kalltorps ekhage

Intill herrgården Kalltorp vid sjön Gravlångens nordöstra kant ligger ekhagen. Ett besök ger en historisk inblick i hur landskapet delvis tidigare sett ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sparbanksekar

Glest stående träd var förr en förutsättning för att betet skulle räcka. Täta bestånd av träd på betesmarken förhindrar att tillräckligt med ljus når ner och kväver på så vis utvecklingen av en tät och frodig markflora. De stora och grova ekarna fick dock inte bonden röra, då de tillhörde kronans egendom. Fristående ekar som står ljust utvecklar en stor och utbredd trädkrona och har ofta många växter och djur knutna till sin miljö.

Och blomsterprakt

Ekhagen som omges av en vacker stengärdesgård bjuder dig också på en varierad och rik flora.

Hävdgynnade arter som slåttergubbe, ängsvädd, stagg och darrgräs är naturliga i denna vegetation och vid hällmarkspartierna finns kattfot och bockrot. I ett stråk ner mot stranden växer granspira och kärrspira.

Spanande blick

Blickar du uppåt kan du få se ormvråken svävande och spanande över fälten. Hörs ett smackande ljud från något stenröse kan du troligen upptäcka stenskvättans ideligen nickande och hoppande beteende.

Hitta hit

Kalltorps ekhage finner du cirka fem kilometer söder om samhället Sjuntorp. Gården Kalltorp ligger strax norr om ekhagen. Området är privat mark och i hagen går betesdjur. Visa hänsyn och stäng grindar efter dig.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD