Tjej läser bok på bibliotek

Likvärdig utbildning

En likvärdig utbildning av hög kvalitet är Utbildningsförvaltningens högst prioriterade mål, och Trollhättans Stad arbetar med en rad åtgärder och insatser för ökad likvärdighet inom skola och förskola. Vårt mål är att alla barn och elever ska ha likvärdiga möjligheter att ta till sig undervisningen i förskolan och skolan, att klara målen och nå sin egen framgång.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att alla barn och elever har likvärdig möjlighet att utbilda sig och få förutsättningar för en framtida försörjning och delaktighet i samhället är en av de viktigaste frågorna att uppmärksamma för social hållbarhet i Trollhättans Stad. Att erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet i alla Trollhättans förskolor och skolor är därför Utbildningsförvaltningens högst prioriterade arbete.

Ett barn som får rätt stöd, rätt verktyg och en chans att utifrån sina förutsättningar nå målen har goda chanser att nå sin framgång, att bli en stark och fri individ som deltar och bidrar till samhällsgemenskapen. Det tjänar vi alla på! 

Skolan ska kompensera

Alla barn och elever är olika. De har olika talanger och förmågor, men också olika förutsättningar att ta till sig undervisningen i förskola och skola. Barnets individuella förutsättningar är viktiga, men vi vet att också familjens socioekonomiska situation och föräldrarnas utbildningsbakgrund är viktiga faktorer som har stor påverkan på elevens förutsättningar att lyckas i skolan.

Därför har skolan utifrån skollagen ett uppdrag att arbeta kompensatoriskt. Det innebär att skolan ska kompensera för olika barns- och elevers förutsättningar och bakgrund, så att allla har likvärdiga möljigheter att ta till sig undervisningen och nå målen. Det innebär att det kompensatoriska arbetet kommer att se olika ut för olika barn, elever och skolor. Våra lärare måste alltså göra olika för att nå likvärdighet.

Skolsegregation

Trollhättan är - precis som många andra städer i Sverige - en segregerad stad, och segregationen märks i samhället, inte minst i förskolan och skolan. I Trollhättan har skolsegregationen inneburit att barn och elever i vissa stadsdelar gick i skolor med en lägre andel behöriga lärare än skolor i områden med en mer gynnsam socioekonomisk struktur.

Segregationen i samhället och i skolan innebär att det finns förskolor och skolor där andelen barn och elever med utländsk bakgrund är över 90%, och för vissa barn och elever i Trollhättan är förskolan och skolan den enda plats där de hör och talar det svenska språket.

Att inte lyckas i skolan, att inte lära sig det svenska språket eller att ha en gymnasieutbildning ökar risken för att hamna i utanförskap och kriminalitet. Vägen till ett liv där man kan nå sin framgång och uppfylla sina drömmar går via skolan. Genom att ge barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet i både förskola och skola tror vi att vi får fler Trollhättebor som vill och kan delta i samhällsgemenskapen. Det tjänar vi alla på. 

Ökad likvärdighet i grundskolan

En likvärdig utbildning av hög kvalitet är Utbildningsförvaltningens högst prioriterade mål. Likvärdighet för barn och elever är den röda tråden i all verksamhet som Utbildningsförvaltningen bedriver. Politikerna i Utbildningsnämnden fattade under hösten 2020 beslut om en förändrad organisation av grundskolan i Trollhättan. Det var en bred, blocköverskridande majoritet som stod bakom beslutet. Målet var att öka likvärdigheten och att minska skolsegregationen och effekterna av skolsegregationen. Kort sagt: att fler elever skulle få bättre och mer likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

En del i förändringen handlade om att avveckla låg- och mellanstadieskolan Frälsegårdsskolan, och Kronans mellan- och högstadium. Eleverna från Frälsegårdsskolan F-3 anvisades plats på Kronan F-3, och elever i årskurs 4-9 från båda skolorna anvisades plats på någon av följande skolor: Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola. 

Syftet var att minska skolsegregationen och effekterna av skolsegregationen, och att skapa förutsättningar för en ökad likvärdighet och kvalitet i Trollhättans Stads grundskolor.

Läs mer om beslutet och underlag till beslutet

Likvärdig skola är inte ett projekt vi arbetar med under en begränsad tid, och är mycket mer än ett beslut om förändrad skolorganisation. En likvärdig utbildning av hög kvalitet är förvaltningens högst prioriterade mål, och all verksamhet genomsyras av perspektivet likvärdighet. 

Resultat

Elevers resultat i skolan påverkas av en rad faktorer. Forskning visar att föräldrarnas utbildningsnivå och familjens socioekonomiska förutsättningar är viktiga faktorer, men självklart spelar undervisningens kvalitet en central roll. Man måste också komma ihåg att det statistiska urvalet, det vill säga antal elever som ligger bakom ett statisktiskt urval, kan vara lågt, ibland så lågt som 10-15 elever. Det är därför viktigt att inte fästa för stor betydelse vid enskilda mätningar eller resultat. 

I Sverige har vi skolplikt i tio år. En elevs kunskapsutveckling måste ses över tid, och effekterna av åtgärder eller förändringar som görs vid en given tidpunkt kan vara svåra att mäta. Därför måste åtgärderna präglas av långsiktighet. För många av eleverna som bytte skola i augusti 2021 innebar förändringen att de gick sitt sista, eller två sista år av tio, i en ny skola. Det är först över tid som effekterna av likvärdighet kan förväntas ge resultat på elevernas måluppfyllelse. 

En trend efter omorganisationen är att allt färre elever gör ett aktivt val av skola och väljer bort den skola man anvisats till. En hög andel av eleverna som anvisats plats på en av de fem mottagande skolorna (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola) har valt att fortsätta sin skolgång på den nya skolan istället för att välja någon annan skola. Det kan indikera att eleverna är nöjda med sin skola och vill gå kvar. 

Ökad likvärdighet i förskolan

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet, och undervisningen i förskolan är viktig för barnens förutsättningar att lyckas i grundskolan. För många barn är också förskolan den plats där man hör svenska talas och där man får möjlighet att utveckla sitt svenska språk. 

Grunden för att ett barn ska få en plats i förskolan är att vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Den allmänna förskolan som innebär att alla barn i åldern 3-5 år får gå i förskolan, omfattar 15 timmar i veckan. Många barn i familjer med ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar och barn med utländsk bakgrund har på grund av detta bara rätt till 15 timmars förskola i veckan.

Ökad tillgång till förskolans undervisning för vissa barn

För att öka barnens möjligheter att få mer tid i förskolan och därmed mer av undervisning och utveckling av sitt svenska språk har förvaltningen gjort en förändring när det gäller tillämpning av skollagens regelverk för barnomsorgsplacering.  Detta gör det möjligt för fler vårdnadshavare att ansöka om mer tid för barn i förskolan om deras språkliga utveckling i svenska kan gynnas av det.

Resultat

Sedan augusti 2021 har 135 barn beviljats utökad tid. När fler barn får mer av undervisningen i förskolan, varje dag, bidrar det till barnets språkliga och sociala utveckling. Det i sin tur ökar barnets möjligheter att nå målen i skolan och lyckas med sin utbildning. Detta skapar bättre förutsättningar för att långsiktigt öka likvärdigheten i Trollhättan. Det går ännu inte gå att dra några slutsatser av de långsiktiga effekterna.

Långsiktigt arbete

Arbetet med att motverka segregation -både i samhället i stort och i skolan - är en väldigt komplex fråga. Åtgärderna måste vara långsiktiga och det krävs uthållighet. Det innebär att det är svårt att se snabba resultat på de förändringar som sker i skolan och förskolan i Trollhättan. Det svenska utbildningssystemet innefattar både förskola och grundskola, och för en elev som gått åtta eller nio år i en viss skola, kan effekterna av ett skolbyte till en mindre segregerad skola vara väldigt begränsade. Större effekter kan förväntas på elever som gjorde skolbytet redan i år 4 eller 5, där de får en större del av sin grundskoleundervisning i en skola där det finns mer likvärdiga förutsättningar. 

Därför präglas Utbildningsförvaltningens arbete av långsiktighet, och elevernas kunskapsutveckling följs på individnivå för att bygga kunskap kring effekterna. Forskare från Högskolan Väst följer förvaltningens arbete och bidrar med kunskap och analyser för att arbetet med en ökad likvärdighet och minskad skolsegregation ska ske på ett sätt som så långt som möjligt skapar de allra bästa förutsättningarna för alla barn och elever i Trollhättans Stad. 

Böcker

Kunskapsresultat Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats bra med att genomföra organisationsförändringen Likvärdig skola. Elevernas resultatutveckling är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Förskollärare läser bok för tre barn

Undervisning i förskolan - "Språk är makt"

Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet. I Trollhättans Stads förskolor arbetar förskollärare och rektorer med analys av barnens resultat och behov, och anpassar utbildningen för att alla barn ska få likvärdiga möjligheter

Elever vid skolbänk

Likvärdig undervisning för alla elever

Undervisningen i Trollhättans Stads skolor är resultatet av lärares och rektorers analys av elevernas resultat och behov.

elever tittar på en ipad

Beslut om åtgärder för likvärdig skola

Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 27 oktober att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor.

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO