Böcker

Kunskapsresultat Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats bra med att genomföra organisationsförändringen Likvärdig skola. Elevernas resultatutveckling är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsnämnden fattade beslut om att förändra skolorganisationen i Trollhättans stad från höstterminsstarten 2021, genom att Frälsegårdsskolan F-6 och Kronan 7-9, avvecklades och Kronan F-6 omorganiserades till en F-3-skola. Dessa skolor hade hög andel utrikesfödda elever, låg andel behöriga lärare och generellt låga resultat jämfört med andra skolor i Trollhättan. Beslutet innebar att eleverna placeras på fem andra skolor; Stavreskolan, Lyrfågelskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola.

Åtgärderna har redan från höstterminen 2021 minskat skolsegregationen i Trollhättans stad och skapat en mer blandad elevsammansättning på flera av stadens skolor. De allra flesta elever som bytt skola undervisas i högre grad av behöriga lärare, vilket på sikt förväntas bidra till att fler elever når målen i skolan. Uppföljning visar att såväl skolnärvaro som betygsresultat för dessa elever har utvecklats i positiv riktning eller följer övriga elever. 

Forskning och erfarenhet visar att skolbyten kan innebära att elevers resultat sjunker något i samband med själva skolbytet. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse och stigande resultat förväntas därför få effekt först på längre sikt. Förändringarna utgör de första stegen i ett långsiktigt arbete mot en minskad skolsegregation. De långsiktiga effekterna av den förändrade skolorganisationen kommer inte att kunna bedömas förrän  de första elevkullarna som genomfört hela sin skoltid i den nya skolorganisationen har lämnat årskurs 9.

Eleverna stannar på sina nya skolor

En uppföljning i november 2022 visar att 76 procent av den ursprungliga elevgruppen som fortfarande bor i Trollhättan samt de nya elever som börjat i årskurs 4 detta läsår (totalt 215 elever), fortsatt är kvar vid sin anvisade skola. Antalet elever som gjorde ett aktivt val av skola var också generellt lägre än tidigare år. Detta innebar förutsättningar för en minskad skolsegregation och en mer blandad elevsammansättning på flera skolor i staden. Sammanställningen efter avslutad Val-av-skola-period för hösten 2022 visade att 83 procent av eleverna i årskurs 4 valde att stanna vid sin anvisade skola.

Elevresultat

Utbildningsförvaltningen följer noggrant kunskapsresultateb för de elever som fick byta skola i samband med beslutet om organisationsförändring. De första analyserna av betyg visar försiktigt positiva resultat.

Senast granskad 2023-12-14 av HANSJO