Böcker

Kunskapsresultat Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats bra med att genomföra organisationsförändringen Likvärdig skola. Elevernas resultatutveckling är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsnämnden fattade beslut om att förändra skolorganisationen i Trollhättans stad från höstterminsstarten 2021, genom att Frälsegårdsskolan F-6 och Kronan 7-9, avvecklades och Kronan F-6 omorganiserades till en F-3-skola. Dessa skolor hade hög andel utrikes födda elever, låg andel behöriga lärare och generellt låga resultat jämfört med andra skolor i Trollhättan. Beslutet innebar att eleverna placeras på fem andra skolor; Stavreskolan, Lyrfågelskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola.

Förvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats bra med att genomföra organisationsförändringen. Resultaten är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Åtgärderna har redan från höstterminen 2021 minskat skolsegregationen i Trollhättan stad och skapat en mer blandad elevsammansättning på flera av stadens skolor. De allra flesta elever som bytt skola undervisas i högre grad av behöriga lärare, vilket på sikt förväntas bidra till att fler elever når målen i skolan. Uppföljningen efter första läsåret visar att såväl skolnärvaro som betygsresultat för dessa elever har utvecklats i positiv riktning eller följer övriga elever. 

Forskning och erfarenhet visar att skolbyten kan innebära att elevers resultat sjunker något i samband med själva skolbytet. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse och stigande resultat förväntas därför få effekt först på längre sikt. Förändringarna utgör de första stegen i ett långsiktigt arbete mot en minskad skolsegregation. De långsiktiga effekterna av den förändrade skolorganisationen kommer inte att kunna bedömas förrän om 5-6 år när de första elevkullarna som genomfört hela sin skoltid i den nya skolorganisationen har lämnat årskurs 9.

Eleverna stannar på sina nya skolor

En uppföljning i november 2022 av den ursprungliga elevgruppen som fortfarande bor i Trollhättan,samt de nya elever som börjat i åk 4 detta läsår, visar att 76 % av dessa elever fortsatt är kvar vid sin anvisade skola höstterminen 2022 (totalt 215 elever). Antalet elever som gjorde ett aktivt val av skola var också generellt lägre än tidigare år. Detta innebar förutsättningar för en minskad skolsegregation och en mer blandad elevsammansättning på flera skolor i staden. Sammanställningen efter avslutad Val-av-skola-period för hösten 2022 visade att 83% av eleverna i årskurs 4 valde att stanna vid sin anvisade skola.

Elevresultat

Vårterminen 2021-2022

De första analyserna av betyg efter första läsåret visar försiktigt positiva resultat. De elever som bytt skola följer resultattrenden för övriga elever. Elever i åk 9 hade ökad behörighet och ökande meritvärden i jämförelse med läsåret innan. Detsamma gäller för elever i åk 8. Elever i åk 7 hade dock en lägre behörighet och lägre meritvärden vårterminen 2022. Forskning och erfarenhet visar att skolbyten generellt kan innebära att resultaten initialt sjunker något, vilket i nuläget inte verkar vara fallet för majoriteten av de elever som nu bytt skola. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser då åtgärderna förväntas få effekt först på längre sikt.​​​​​​

Vårterminen 2022-Höstterminen 2022

Jämförelser av terminsbetyg för höstterminen 2022 med terminsbetyg för vårterminen 2022 visar på ett resultat som är jämförbart med läsåret 2021-2022. Elever i årskurs 9 hade ökad behörighet och ökande meritvärden i jämförelse med föregående termin. Elever i årskurs 8 hade en minskad behörighet och ökande meritvärden. Eleverna i årskurs 8 och 9 följer resultatrenden för övriga elever i dessa årskurser. Elever i årskurs 7 hade en ökad behörighet och lägre meritvärden än föregående termin. Detta gick delvis emot resultattrenden för övriga elever, som hade en minskad behörighet. Båda elevgrupper i årskurs 7 hade lägre meritvärden än föregående termin.

Senast granskad 2023-05-23 av ANDGLE