Positiv trend för elever som bytt skola

Utbildningsförvaltningens bedömning att personal och skolledning har lyckats mycket bra med att genomföra organisationsförändringen. Resultaten är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsnämnden fattade beslut om att förändra skolorganisationen i Trollhättans stad från höstterminsstarten 2021, genom att Frälsegårdsskolan F-6 och Kronan 7-9, avvecklades och Kronan F-6 omorganiserades till en F-3-skola. Beslutet innebar att eleverna placeras på fem andra skolor; Stavreskolan, Lyrfågelskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola.

Förvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats mycket bra med att genomföra organisationsförändringen. Resultaten är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva. Åtgärderna har redan från höstterminen 2021 skapat en mer blandad elevsammansättning på flera av stadens skolor och på sikt kan det bidra till att fler elever når målen i skolan. Uppföljningen efter första läsåret visar att såväl skolnärvaro som betygsresultat för dessa elever har utvecklats i positiv riktning eller följer övriga elever. 

Forskning och erfarenhet visar att skolbyten kan innebära att elevers resultat sjunker något i samband med själva skolbytet. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse och stigande resultat förväntas därför få effekt först på längre sikt. Förändringarna utgör de första stegen i ett långsiktigt arbete mot en minskad skolsegregation. De långsiktiga effekterna av den förändrade skolorganisationen kommer inte att kunna bedömas förrän om 5-6 år när de första elevkullarna som genomfört hela sin skoltid i den nya skolorganisationen har lämnat årskurs 9.

Eleverna stannar på sina nya skolor

En uppföljning i november 2022 av den ursprungliga elevgruppen som fortfarande bor i Trollhättan,samt de nya elever som börjat i åk 4 detta läsår, visar att 76 % av dessa elever fortsatt är kvar vid sin anvisade skola höstterminen 2022 (totalt 215 elever). Antalet elever som gjorde ett aktivt val av skola var också generellt lägre än tidigare år. Detta innebar förutsättningar för en minskad skolsegregation och en mer blandad elevsammansättning på flera skolor i staden. Sammanställningen efter avslutad Val-av-skola-period för hösten 2022 visade att 83% av eleverna i årskurs 4 valde att stanna vid sin anvisade skola.

Elevresultat

De första analyserna av lärmiljö och betyg efter första läsåret visar försiktigt positiva resultat. De elever som bytt skola följer resultattrenden för övriga elever. Elever i åk 9 hade ökad behörighet och ökande meritvärden i jämförelse med läsåret innan. Detsamma gäller för elever i åk 8. Elever i åk 7 hade dock en lägre behörighet och lägre meritvärden vårterminen 2022. Forskning och erfarenhet visar att skolbyten generellt kan innebära att resultaten initialt sjunker något, vilket i nuläget inte verkar vara fallet för majoriteten av de elever som nu bytt skola. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser då åtgärderna förväntas få effekt först på längre sikt.​​​​​​

Senast granskad 2023-03-14 av FIAJOH