Medborgardialog

För att skapa dialog kring olika teman och inriktningar bjuds ni invånare i Trollhättan in till medborgardialogmöten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Medborgardialog är ett verktyg som kommunen använder för att du som kommuninvånare ska ha möjlighet att påverka, ha inflytande och göra din röst hörd gällande kommunens olika verksamheter. Kommuner styrs genom representativ demokrati genom folkvalda politiker. Medborgardialog är ett sätt att komplettera den genom att med dialogen som verktyg skapa delaktighet. Inflytande och medbeslutande i särskilda frågor är en form av direktdemokrati. Att vara delaktig i en dialog innebär dock inte alltid att man är med och bestämmer i frågan.  

Medskapande tillsammans med medborgarna är nödvändigt i ett snabbt föränderligt samhälle med komplexa samhällsfrågor. Det blir allt mer centralt att formulera problem och behov tillsammans med kommuninvånarna. 

Alla förvaltningar inom stadens organisation har nytta av att kommuninvånarna känner större delaktighet i de olika processer som pågår och ger politiker och tjänstpersoner fördjupad kunskap. Samtidigt får även kommuninvånare större kunskap om de olika förvaltningarnas uppdrag.

Medborgardialog och brukardialog

En kommuns dialogarbete kan delas in i två olika delar. Den ena delen utgörs av de förtroendevaldas dialogarbete med kommuninvånarna, där det främst handlar om att lyssna av behov och ställa frågor. Det kan handla om både övergripande och mer specifika frågor, från det stora till det lilla. Brukardialogen styrs av tjänstepersoner som är nära både verksamheterna och kommuninvånare som tar del av verksamhetens service. Både medborgardialog och brukardialog ska vara lärande dialoger där deltagarna tänker och lär tillsammans utifrån olika perspektiv. Det är ett sätt att skapa förståelse hos både verksamheterna som hos kommuninvånarna. 

Delaktighetens fem trappsteg

Det finns olika sätt att vara delaktig på. I Trollhättan talar vi om fem former av delaktighet utifrån den så kallade Delaktighetstrappan. De två första formerna kan beskrivas som en typ av envägskommunikation; information är kommunikation till kommuninvånarna och konsultation är kommunikation från kommuninvånarna.

  1. Information – handlar om att veta och lägger grunden till förståelse
  2. Konsultation – handlar om att tycka till i en avgränsad fråga vid enstaka tillfällen
  3. Dialog – handlar om ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter mellan kommuninvånare och tjänstepersoner eller förtroendevalda. Möjliggör ökad förståelse mellan de medverkande.
  4. Inflytande – handlar om samarbete och genomförande. Exempelvis enskilda kommuninvånare eller föreningsrepresentanter som tillsammans med kommunens förvaltningar planerar och genomför konkreta aktiviteter.
  5. Medbeslutande/medskapandehandlar om att kommuninvånare kan vara med i beslutsprocessen och beslutsfattande i en specifik fråga som de berörs av.

Syftet och ämnet för varje dialogtillfälle kan se olika ut. Resultat och åtgärder kopplade till dialogen kan också skilja sig åt beroende på vilken typ av dialog som genomförts och för vilket syfte, till exempel om det handlar om utbyte av erfarenheter och idéer eller medbeslutande i en specifik fråga.

Dialogens olika faser

Ett dialogtillfälle består av minst tre olika faser: förberedelser, genomförande och återkoppling. Beroende på vilken typ av dialog som planeras, kan du som kommuninvånare vara olika mycket delaktig i de olika faserna. En del dialogtillfällen samplaneras tillsammans med de som ska delta, där man till exempel planerar metoden för genomförandet och hur återkoppling ska ske efteråt. Andra dialogtillfällen är du som kommuninvånare med i genomförandefasen och får sedan återkoppling av de som ansvarat för dialogen.

Medborgarlöfte

Sedan 2010 har Trollhättans Stad och polisen haft en samverkansöverenskommelse för att stadfästa samverkan. Till den överenskommelsen görs årligen en åtgärdsplan, som bygger på en probleminventering. De två dokumenten kompletteras sedan 2015

Senast granskad 2021-05-17 av KATLOO