Vem kan få en god man eller förvaltare?

Personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det kan vara personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, allvarlig sjukdom eller demens och personer under 18 år som saknar vårdnadshavare, som ibland kan ha behov av stöd av en god man eller förvaltare. Även barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, eller barn vars vårdnadshavare inte kan utföra vårdnadskapet har rätt till en god man.

Frågan om behovet av en god man uppstår ofta när en person inte klarar av att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa, psykiskt sjuka, förståndshandikappade med flera.

Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller via samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt, ska god man inte förordnas.

God man för omyndiga

Överförmyndaren anordnar god man för underåriga då den eller de ordinarie förmyndarna inte kan företräda den omyndige. Det kan bero på att förmyndaren på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet, enligt 11 kap 1 § Föräldrabalken (nedan kallad FB). Det kan också bero på att den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo. Den omyndige ska då förordnas en god man för att vårda den omyndiges rätt i boet och det följande skiftet enligt 11 kap 2 § 1 st FB.

Även vid rättshandlingar mellan den underårige och förmyndaren krävs god man för den omyndige enligt 11 kap 2 § 2 st FB. Slutligen ska även god man förordnas den omyndige om det förekommer motstridiga intressen mellan den underårige och vårdnadshavaren (eller dennes make/sambo), eller då det i övrigt kan finnas lämpligt att god man förordnas för den underårige enligt 11 kap 2 § 3 st FB.

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW