Redovisning och arvode

Förmyndare, vars barn har tillgångar överstigande åtta basbelopp eller har egendom som står under särskild överförmyndarkontroll eller äger fast egendom, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år inge en årsräkning avseende förvaltningen under föregående år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om ärendet har påbörjats under året så ska man starta med de värden som angavs i den förteckning som man har avlämnat vid ärendets början. I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod.

Årsräkningen ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året.

Kravet på redovisning innebär att förordnad förmyndare/god man/förvaltare löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannen och spara alla verifikationer. Ingiven års-/sluträkning granskas och eventuellt arvode fastställes.

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode fattas av överförmyndaren. Storleken av arvodet beror på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Även extra arvoden för vissa arbetsinsatser av engångsnatur som inte ingår i det löpande godmanskapet, kan utgå.

Huvudregeln är att huvudmannen själv ska betala arvodet om skattepliktiga inkomster under året överstiger 2,65 basbelopp eller om tillgångarna överstiger två basbelopp. I särskilda fall kan undantag göras, till exempel om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård mm. Om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger dessa gränsvärden ska staden betala arvodet.

I de fall huvudmannen betalar arvodet ska skatteavdrag göras och arbetsgivaravgift betalas, om arvodet uppgår till 1000 kr eller mer under inkomståret. Anmälan till Skatteverket görs av ställföreträdaren.

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW