Ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige via Migrationsverkets utredningssluss, utan förmyndare, ska omedelbart efter inskrivning på utredningsslussen eller vid ansökan om uppehållstillstånd vid polismyndigheten, anmälan om god man ske.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om den underårige har fyllt 16 år skall denne skriftligen godkänna begäran om att god man förordnas för honom/henne.

Anmälan om behov av god man görs till överförmyndaren i den kommun där den underårige vistas. Det är överförmyndaren som beslutar om förordnande och entledigande av god man för dessa barn.

Ett offentligt biträde utses för barnet under tiden för sökande av asyl. Det ska således finnas både en god man och ett offentligt biträde.

De krav som bör uppfyllas av den som ska bli god man för dessa ensamkommande barn och flyktingar är att han/hon ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessa kriterier gäller för alla gode män enligt Föräldrabalken.

Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Att vara god man för dessa barn innebär kontakter med socialsekreterare, det offentliga biträdet som är den som skall sköta överklagande etcetera vid avvisningsbeslut till Utlänningsnämnden, flera möten och besök hos barnet då Migrationsverkets beslut kan dröja etcetera. 

Om barnet får permanent uppehållstillstånd kan det bli fråga om att barnet behöver hjälp med ansökan om studiebidrag, pass och liknande. Om barnet avvisas eller erhåller permanent uppehållstillstånd och blir familjehemsplacerat, behövs kanske inte längre god man och då ska denne hos överförmyndaren begära sitt entledigande från uppdraget.

När barnets föräldrar/förmyndare uppges vara avlidna är det inte tillämpligt med god man. Då ska i stället en anmälan om interimistiskt förordnad särskild förmyndare tillställas överförmyndarnämnden i Stockholm, som därefter hos rätten anhåller om tillsättandet av en särskilt förordnad förmyndare.

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW