Tillsyn, kontroll, överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. 

I Trollhättans Stad finns en överförmyndarnämnd. På expeditionen finns tre överförmyndarhandläggare, och en assistent. Det är till dem du vänder dig med frågor i första hand.

Handläggarna har telefontid måndag och onsdag klockan 10.00–12.00 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00.

Länsstyrelsen har tillsyn över Överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Överförmyndarnämndens tillsyn omfattar:

  • Förmyndarskap/föräldraförvaltning, med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.
  • Godmanskap – detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
  • Förvaltarskap – som liknar godmanskapet med undantag från att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.
Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW