God man

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I detta sammanhang bör påpekas att det handlar om god man för myndiga personer. I Sverige är alla personer som har fyllt 18 år myndiga. Begreppet omyndigförklaring avskaffades redan 1989. En omyndig kan endast vara en person under 18 år.

Den som får god man behåller således sin rättsliga handlingsförmåga och den gode mannen ska inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Om samtycke inte kan ges får den gode mannen själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. Om huvudmannen saknar förmåga att ge samtycke så ska det vara dokumenterat i läkarintyg.

Behov av god man

Om en myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denna. (11 kap 4 § föräldrabalken, i fortsättningen förkortat till FB).

Fråga om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa, psykiskt sjuka med flera.

Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller via samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt, ska god man inte förordnas.

Ansökan

Ansökan får göras av huvudmannen själv, dennes make eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Som närmaste släktingar anses, förutom make/maka, bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Anmälan om behov av god man kan göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal, avlägsna släktingar med flera. Anmälan om behov kan göras till överförmyndaren som sedan har att ansöka i de fall behov föreligger.

God man är en frivillig åtgärd, grundat på samtycke av den det gäller. Om en person förstår och kan uttrycka sin vilja så kan han/hon inte bli påtvingad en god man.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Begäran om anordnande av godmanskap.
 • Skäl till begäran om godmanskap.
 • Personuppgifter avseende huvudmannen.
 • Förslag på god man (om sådant finns).
 • Uppgifter om eventuella barn och närmast släktingar.
 • Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes eventuella barn, så kallat familjebevis.
 • Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av god man.
 • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
 • Läkarintyg krävs i de flesta fall för att klargöra om huvudmannen själv kan ge sitt samtycke och för att fastställa behovet av god man.
 • Samtycke till godmanskap från närstående om inte huvudmannens egna samtycke kan erhållas.

Godmanskapets olika delar

Förvalta egendom

Det innebär att den gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera, tillser att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad och så vidare. Om huvudmannen har egen lön eller habiliteringsersättning ingår inte den i de tillgångar som gode mannen ska förvalta om inte huvudmannen själv vill det.

Huvudmannens tillgångar får aldrig sammanblandas med den gode mannens tillgångar.

Huvudmannens medel ska användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Den gode mannen kan inte för huvudmannens räkning ge bort egendom. Det finns ett förbud mot gåvor i 14 kap 12 § FB. Förbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det är också omöjligt för en god man att för huvudmannens räkning göra avstående från arv och han kan naturligtvis inte heller upprätta något testamente för huvudmannen.

En förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder ska inlämnas till överförmyndaren, inom två månader från det att godmanskapet startade. Alla huvudmannens konton ska vara överförmyndarspärrade och det ska framgå av bankbeskeden. Enda undantaget ska vara det så kallade ”fria kontot”, där medlen får tas ut av gode mannen, utan överförmyndarens samtycke. Pension eller dylikt ska insättas på det fria kontot för huvudmannens uppehälle och övriga löpande utgifter. Det är viktigt att notera att överförmyndarspärr endast gäller gentemot god man, huvudmannen kan själv göra uttag från samtliga sina konton.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att gode mannen tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, till exempel bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning, försäljning/avyttring av bostad, bevakar rätt genom förhandlingar, avbetalningsplan och liknande med fordringsägare, ansöker om skuldsanering, bevakar rätt i ärende hos hyresnämnd med mera.

Det innebär vidare att bevaka huvudmannens rätt i generell betydelse, exempelvis ansöka om olika typer av hjälpinsatser från kommunen, ansöka om bostadsbidrag, anmäla hyresförändring, överklaga beslut med mera.

Sörja för person

Denna del i godmanskapet kallas också personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst med mera.

God man ska även i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, rekreation, hjälpa huvudmannen med större inköp som exempelvis möbler, TV med mera.

För att hålla sig underrättad om huvudmannens individuella behov krävs att gode mannen regelbundet besöker huvudmannen.

Godmanskapets upphörande

Godmanskapet upphör automatiskt då huvudmannen avlider eller efter beslut av tingsrätten då huvudmannen själv begär att godmanskapet ska upphöra. Eftersom det grundas på huvudmannens samtycke så ska det avslutas om samtycke inte längre finns. Det bör noteras att den gode mannen inte kan avsluta godmanskapet. Däremot kan en god man bli utbytt om han önskar, men han måste kvarstå tills överförmyndaren har funnit en ny god man som kan överta godmanskapet. Godmanskapet kan även upphöra om det övergår till ett förvaltarskap i stället efter utredning och beslut av tingsrätten.

När godmanskapet upphör återstår endast en uppgift för den gode mannen och det är att upprätta sluträkning. Om huvudmannen har avlidit så ska gode mannen meddela detta till huvudmannens anhöriga och till överförmyndaren. Det är delägarna i dödsboet som gemensamt beslutar i boets angelägenheter efter dödsfallet eller den som boet ger fullmakt. Den gode mannen överlämnar de förvaltade tillgångarna till dödsbodelägarna, dock ej det egna redovisningsmaterialet.

Vem kan bli god man

Lagens krav på en god man är att han eller hon ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”, personen ska vara myndig och inte själv ha förvaltare (11 kap12 § FB). Den gode mannen ska för att vara lämplig ha kvalifikationer som fordras för att kunna sköta det aktuella uppdraget, ha ordnad ekonomi samt ha tillräckligt med tid för att ägna sig åt uppdraget.

Överförmyndaren gör kontroll hos kronofogdemyndigheten, socialförvaltningen och begär utdrag ur belastningsregistret. Dessutom ska den blivande gode mannen lämna ett lämplighetsintyg av två ojäviga personer. Om det är möjligt ska även huvudmannen efter att ha träffat föreslagen person, godkänna densamme.

Viktiga egenskaper hos en god man är att han/hon är noggrann och naturligtvis lyhörd för huvudmannens behov och önskningar samt att kunna samarbeta med vårdpersonal, anhöriga och andra för huvudmannens bästa.

God man i särskilda fall

God man ska förordnas vid rättshandling eller rättegång mellan huvudmannen och gode mannen eller om det i övrigt förekommer motstridiga intressen mellan huvudmannen och den gode mannen eller dennes make (11 kap 2 § 2 st FB).

Även när det i övrigt kan anses som olämpligt att gode mannen företräder huvudmannen ska god man förordnas tillfälligt (11 kap 2 § 3 st).

God man ska också förordnas vid dödsbodelägares bortavarande att bevaka dennes rätt och förvalta hans lott i dödsboet (11 kap 3 § FB).

Senast granskad 2023-03-20 av PERIVA