Två personer ler och samtalar inomhus. Ena personen sitter i en rullstol.

Om bostad med särskild service enligt LSS

Information om hur bostad med särskild service enligt LSS fungerar, vad du kan få stöd med och praktiska saker som är bra att tänka på.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med Bostad med särskild service är att vi tillsammans skapar en fungerande vardag, så att du kan leva ett gott liv utifrån dina förutsättningar och behov.

Om bostad med särskild service enligt LSS

 

 • Att sköta din lägenhet
 • Att planera/strukturera din vardag
 • Stöd med måltider
 • Att planera och genomföra inköp
 • Fritidsaktiviteter
 • Kontakt med anhöriga eller myndighetspersoner
 • Omvårdnad/hygien
 • Stöd i kommunikation och sociala kontakter
 • Vård och råd av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut

När du fått insatsen beviljad skickas beslutet till boendekoordinatorn som kommer att kontakta dig. Ni kommer överens om vilken typ av boende som är lämpligt och om du har särskilda behov av anpassad miljö. Vi försöker att erbjuda i områden där du önskar att få bo, det är dock behovet av stöd vi tittar på främst. Ibland kan det vara så att miljön eller viss nödvändig kompetens endast finns inom vissa boenden och då är det dessa vi utgår från.

När det finns en lämplig bostad ledig kommer du att erbjudas denna. Du får då åka och titta på lägenheten innan du lämnar svar. I Trollhättans stad finns det idag 23 st boenden fördelat på olika stadsdelar.

Servicebostad

Denna form är till för dig som är lite mer självständig i vardagen och klarar att vara själv i din lägenhet mellan stöd. Lägenheterna kan vara samlade i ett hus men även fördelade i närliggande hus i området. Personal och gemensamma utrymmen kan ligga i samma hus eller hus i nära anslutning till din lägenhet. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgänglig hela dygnet, på natten har personalen ofta sovande jour. Personal kommer till dig och ger stöd med det du behöver och på de tider ni bestämt tillsammans eller i aktiviteter utanför boendet där du behöver personalstöd. Ibland erbjuds måltider i det gemensamma utrymmet men i denna boendeform lagar du huvudsakligen mat i din lägenhet och kan få stöd med detta av personalen om du behöver.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. I denna boendeform finns tillgång till måltider på boendet för de som inte lagar egen mat. Du kan välja att äta gemensamt eller i din lägenhet. Dessa boenden ligger oftast i markplan och miljön i lägenheter och gemensamma utrymmen är utformat för att vara anpassat dig som har behov av större hjälpmedel. Till exempel om du använder rullstol, har behov av taklift eller anpassningar i badrum. Du har alltid nära tillgång till personal och stödet ges i och utanför boendet utifrån dina behov.

Anpassat stöd

I våra boenden anpassas stödet efter dina behov och ges på det sätt som passar dig. Du har även möjlighet att få stöd till fritidsaktivitet. Vi vill att du är med och bestämmer och utformar din vardag och ditt stöd. Du ska bemötas med respekt och känna att du trivs och känner dig trygg. Du ska ges möjlighet till ett gott liv och möjlighet att leva som andra.

Omsorgsförvaltningen har en funktion som kallas pedagogiska enheten. När du fått ett beslut om boende kommer en verksamhetspedagog att kontakta dig för att fråga mer om dina behov av stöd. Ni diskuterar hur du önskar få ditt stöd. Pedagogen gör en kartläggning som bygger på information från dig, beslutet och ev. andra i ditt nätverk. Pedagogens uppgift är sedan att informera personal på ditt kommande boende om det som framkommit. Pedagogen handleder och utbildar även personal i metod och förhållningssätt. 

Det är bra att ha en egen hemförsäkring eftersom kommunens inte täcker dina privata saker.

Telefon samt internetabonnemang ordnar och bekostar du själv.

Insatsen är för dig som vill ha stöd och hjälp i vardagen. Det betyder att du även förväntas ta emot stöd från personalen, så som ni gemensamt planerat. Väljer du att ej ta emot något stöd kommer personalen lyfta detta med dig. Ni kan ändra genomförandeplanen, upprätta en handlingsplan för detta och ibland blir det aktuellt för bistånd att följa upp insatsen om detta sker långvarigt.

Du hyr en omöblerad lägenhet i andra hand av Trollhättans Stad. Du har ansvar för att lägenheten sköts i enlighet med bostadsbolagets/hyreslagens normer kring hur en lägenhet bör se ut. Enligt hyreslagen har du som hyresgäst ansvarig för att ta hand om lägenheten och blir betalningsansvarig för onormalt slitage. Som hyresgäst har du också ansvar för att inte störa grannar. Du står själv för städredskap, rengöringsmedel, hygienartiklar och annat. Lägenheten är din bostad och du bestämmer själv när du vill ha besök. Personal knackar på innan de kommer in till dig och det är viktigt för oss att du känner dig trygg och trivs i ditt hem. Gäster till dig är välkomna men de är viktigt att även dessa respekterar boendets regler och inte uppträder störande för andra grannar.

LSS-hälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för dig som bor i bostad med särskild service. Vi består av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut och kommer hem till dig och hjälper till med bland annat:

 • Din hälsa
 • Vård utifrån dina behov till exempel om du har diabetes, nedstämdhet eller hjärtsjukdom
 • Stöd i att skapa struktur i vardagen
 • Frågor och råd kring mat och träning
 • Lindra smärta eller oro
 • Förskrivning av hjälpmedel till exempel för kommunikation eller aktivitet
 • Hjälpa dig med vårdkontakter mellan bland annat vårdcentralen och sjukhuset
 • Vaccinationer
 • Förnya recept

LSS-hälsan kan hjälpa dig med det du tidigare gått till vårdcentralen för, till exempel vård från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tillsammans med dig kommer en planering att göras om hur stödet kring din hälsa ska utformas. Vilket stöd och hur det ska utformas sammanfattar vi i en så kallad omvårdnadsplan & rehabplan och dessa följs upp regelbundet.

Om du behöver läkarvård så kontaktar LSS-hälsan, i samråd med dig, din vårdcentral. Du kan fortfarande gå till din vårdcentral om du hellre önskar det trots att du tillhör LSS-hälsan.

Den som omfattas av LSS har rätt till billigare tandvård. För att få billigare tandvård krävs ett tandvårdsintyg. Detta intyg skrivs av sjuksköterskan inom LSS-hälsan.

Inom LSS-verksamheten har vi en gemensam värdegrund som ska genomsyra vårt arbete och våra verksamheter och hur du blir bemött. Vi värdesätter ditt självbestämmande och delaktighet i livsfrågor, stora som små. Det är därför av stort värde att stöd individanpassas och planeras tillsammans med dig. Vi vill att du ska känna frihet, möjlighet och självförverkligande i dina drömmar om hur du vill leva ditt liv. Vi tror därför att ditt engagemang och möjlighet att vara den du är kommer vara vägledande i ett lyckat arbete mot ett gott liv.

Tillsammans med dig kommer en planering att göras om hur stödet ska utformas. Vilket stöd och hur du vill ha stöd sammanfattar vi i en så kallad genomförandeplan. Det är ett levande dokument som följs upp och ändras regelbundet. I genomförandeplanen ska dina mål i vardagen beskrivas och vilka steg som ska tas för att uppnå dessa.  Personalen dokumenterar viktiga händelser baserat på denna och sådant som har betydelse för fortsatt stöd.

Alla som arbetar inom Omsorgsförvaltningens verksamheter har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, detta gäller även praktikanter och elever. Tystnadsplikten innebär att ingen får lämna ut uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden, utan ditt medgivande.

Det är bra om personal, tillsammans med dig, tillåts att samarbeta med andra vårdgivare, myndigheter och anhöriga för att ditt stöd ska bli så tryggt, säkert och bra som möjligt.

Om personal är oroliga för ditt liv eller hälsa kan de ändå behöva kontakta till exempel sjukvård eller annat.

Personal på boendet har skyldighet att anmäla om de uppfattar att barn far illa, detsamma gäller för husdjur. Personalen har även rätt att bryta sekretess och anmäla misstanke om allvarliga brott.

 • Du betalar hyra till Trollhättans stad, förskottsbetalning enligt hyreskontrakt. El ingår i hyran. Om du äter på boendet debiteras dina måltider.
 • LSS-hälsan betalar du per månad, tillsammans med din hyra. Kommunens avgiftshandläggare beräknar kostnaden och den kan minskas om du har en låg inkomst.
 • Du betalar ingen avgift för ditt personalstöd.
 • Du har möjlighet att betala via autogiro så att du inte missar någon räkning.

För att kunna flytta till bostad med särskild service behöver du ha en inkomst. Din inkomst kan vara:

 • Aktivitetsersättning 19-29 år
 • Sjukersättning 30-64 år
 • Lönebidrag
 • Habiliteringsersättning
 • Studiebidrag
 • Lön
 • Pension

Utöver detta kan det finnas bostadstillägg, merkostnadsersättning och annat som går att ansöka om. Om du inte har en inkomst kan du kontakta försörjningsstöd. Fundera också över om du behöver stöd kring din ekonomi. 

Personalen får inte hantera kontokort eller betala räkningar åt dig.

Om du behöver stöd kring din ekonomi kan du ansöka om god man eller förvaltare. Ta upp detta med handläggare eller personal om du vill ha stöd i hur du gör detta, de kan stödja dig med kontakten.

Personal kan ge dig stöd i att planera och genomföra inköp tillsammans med dig. Ni kan även diskutera vardagsbudget efter dina förutsättningar eller annat.

Du som bor i bostad med särskild service har även möjlighet att ansöka om insatsen träningslägenhet. Insatsen riktar sig till den som bor i boende och som har svårt att få ett eget hyreskontrakt eller som har behov av den extra tryggheten för att ta steget mot ett eget boende.

Träningslägenhet

Synpunkter från boende och närstående är värdefulla för oss. Det bidrar till en bättre kvalitet och gör det möjligt att rätta till fel och brister. Du och/eller dina närstående kan vända er till enhetschefen med klagomål, synpunkter men också gärna om det är något bra vi gjort så att vi vet att vi är på rätt väg. 

Lämna synpunkter digitalt

 • Att göra adressändring
 • Teckna hemförsäkring
 • Ordna så dina räkningar går till den som sköter betalningen
 • Att du kan betala dina räkningar till kommunen via autogiro 
 • Att du har rätt att ansöka om bostadsbidrag
 

Bostad med särskild service enligt LSS

Så här fungerar insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Trollhättan.

Film: Bostad med särskild service enligt LSS (Länk till Youtube)

Senast granskad 2024-03-25 av JONHJO