Flodkräfta.

Skyddsområde för flodkräfta

För att stärka skyddet av den akut hotade flodkräftan är Öresjö skyddsområde för flodkräfta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräfta som finns naturligt i Sverige. Idag återstår knappt 1000 bestånd i landet. Flodkräftan är hårt drabbad av kräftpesten, en parasitisk svampsjukdom som dödar flodkräftan.

Kräftpestutbrott i Öresjö

I september 2021 konstaterades att Öresjö drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen beslutade därför om regler för att hindra ytterligare spridning. Beslutet omfattar Öresjö och de sjöar och vattendrag som ligger uppströms enligt karta i beslutet:

Länsstyrelsens beslut med karta

I samtliga dessa sjöar och vattendrag är det förbjudet att:

 • fånga kräftor
 • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
 • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller vattendrag inom området eller föras ut ur området utan att först ha desinficerats.

Beslutet gäller från 17 september 2021 och fram till och med 2 september 2023.

Skyddsområde för flodkräfta

Öresjö är en av de få större sjöar i södra Sverige som haft ett bra bestånd av flodkräfta. Länsstyrelsen har därför tidigare i arbetet med att försöka bevara den svenska flodkräftan beslutat om skyddsområde.

Inom skyddsområdet får du inte:

 • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte kommer från området,
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
 • utan att desinficera använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i vatten utanför området,
 • plantera ut signalkräfta.

Länsstyrelsen beslut om skyddsområde för flodkräfta och karta

Länsstyrelsens hemsida om fiskevårdsåtgärder

Karta över skyddsområde för flodkräfta vid Öresjö.

Tips på hur du kan desinficera

Använd en av följande metoder:

 • Torka till fullständig torrhet, till exempel:
  – i bastu, minst 70 grader Celsius i minst 5 timmar för stora föremål eller minst 1 timme för små föremål,
  – genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
   
 • Tvätta eller sänk ned i T-röd (3 delar sprit, 1 del vatten). Fångstredskap ska hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
   
 • Frysa i minst -10°C under minst 24 timmar.
   
 • Koka under lock minst 5 minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.
   
 • Tvätta med högtryckstvätt med vatten, minst 80 grader Celsius.
   
 • Båtar kan duschas med T-röd med duschspruta efter det att allt vatten är urtömt och avtorkat.

Även ett kräftskötselområde

Öresjö Fiskevårdsområdesförening har bildat ett kräftskötselområde och tagit fram en förvaltningsplan för att bevara och utveckla beståndet av flodkräfta i sjön. Det är viktigt att alla som bor eller vistas vid sjön känner till att det finns flodkräfta och hjälps åt att förhindra att kräftpesten sprids till sjön.

Öresjö Fiskevårdsområdesförening på Sveriges Fiskvattenägareförbunds hemsida

Senast granskad 2022-08-18 av JEAWAD