Typ av förättning

En lantmäteriförrättning innebär bland annat att fastigheter bildas eller ändras, att fastigheter skall samverka eller att rättigheter skall skapas för olika ändamål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nybildning av fastighet

Fastigheter kan nybildas på tre olika sätt:
  • Avstyckning innebär att ett visst område av en fastighet skiljs av för att bilda en egen fastighet. Detta sker exempelvis när någon köpt en tomt för att bygga ett hus.
  • Klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning innebär att flera fastigheter med samma ägare läggs samman till en fastighet.

Förändring av fastigheter

Fastighetsreglering innebär att fastigheter förändras genom att exempelvis byta mark eller att fastigheter görs större eller mindre.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att förfoga över en annan fastighet för ett visst ändamål och på ett visst sätt, t ex att använda en väg, ta vatten från en brunn eller anlägga ett avlopp. Servitut kan bildas i samband med avstyckning och klyvning men kan också bildas, ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar

När fastigheter har behov av att samverka innebär detta ofta ett behov av att inrätta en sk gemensamhetsanläggning. Detta sker vid en anläggningsförrättning. De vanligaste gemensamhetsanläggningarna är vägar, vattentäkter, avlopp, parkeringar, garage m.m.

Vid anläggningsförrättningen bestäms hur anläggningen ska utformas, vilka fastigheter som ska delta och hur kostnaderna för byggande och drift ska fördelas.

När många fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning är det ofta nödvändigt att bilda en förening för förvaltning av anläggningen. Lantmäterimyndigheten håller då ett sammanträde med delägarna och bildar en samfällighetsförening varvid man antar stadgar och utser styrelse m.m.

Senast granskad 2023-03-27 av PEROLONIL