Arbetsgång

En lantmäteriförrättning görs på begäran av fastighetsägare eller liknande. I förrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med stöd av fullmakt. Om en fastighet har flera ägare måste samtliga underteckna ansökan såvida ansökan inte avser en klyvning. I ansökan beskriver du vad du vill ha gjort och anger de fastigheter som berörs. Du bifogar också de handlingar som är av betydelse. Det kan vara överlåtelsehandlingar, avtal, överenskommelser, kartor m.m.

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser som t ex strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar om andra berörs genom att servitut eller nyttjanderätter påverkas. Vi bevakar också kreditgivares intressen.

Sammanträde

De flesta ärenden avgörs numera utan att något formellt sammanträde hålls med de som berörs. Sammanträde kan undvaras om alla är överens genom att avtal eller överenskommelse träffats och ärendet inte är kontroversiellt på annat sätt. Ibland är det dock nödvändigt att kalla ihop sakägarna för att diskutera frågor eller för att klargöra vad olika beslut eller åtgärder kan innebära. Det är viktigt att veta att lantmätaren är helt opartisk och inte heller företräder det allmänna i form av stat eller kommun. Om sakägarna inte kan enas gör förrättningslantmätaren en opartisk prövning enligt gällande lagregler och tillämpad praxis.

Fältarbete

Förrättningsresultatet behöver ofta tydliggöras på marken. Det innebär att nya gränser skall utstakas och utmärkas. I samband med detta inmäts detaljer av betydelse som hus, vägar och andra detaljer. Av det inmätta materialet framställs sedan en förrättningskarta. Ibland kan fältarbete undvaras. Det kan bli fallet om karta inte behövs eller om befintligt kartmaterial kan användas.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka åtgärder som förrättningen avser fattas olika beslut. Besluten redovisas i ett protokoll där hänvisning sker till upprättade kartor och beskrivningar. När alla arbetsuppgifter är klara avslutas förrättningen. Detta sker genom att ett särskilt avslutningsbeslut meddelas. Därefter har de som berörs, byggnadsnämnden och i vissa fall länsstyrelsen rätt att överklaga beslut som fattas. Detta ska ske inom fyra veckor och ärendet hamnar i så fall hos fastighetsdomstolen.

Registrering

Om ingen överklagat förrättningsbesluten vinner de laga kraft. Därefter sker registrering i fastighetsregistret. Det är då besluten blir gällande mot andra parter och det blir då möjligt att söka lagfart på nya fastigheter och att ta ut pantbrev för en eventuell belåning av fastigheten.

Räkning

När registreringen har skett skickar vi kopior av kartor och andra handlingar. Då skickas också en räkning till de som enligt förrättningsbeslutet om fördelning av förrättningskostnader skall svara för kostnaden. Räkningen skall betalas inom 30 dagar.

Senast granskad 2023-03-27 av PEROLONIL