Gränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränser kan ofta vara skapade för mer än 100 år sedan. Gränspunkter kan vara markerade med gränsstenar, rör, järndubbar och liknande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du vill få hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går finns det några olika sätt att göra det på:

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder då gränsens läge och fattar ett beslut om var den ska gå. Beslutet markeras på marken och redovisas på karta i en beskrivning. Beslutet blir juridiskt bindande för framtiden. Myndigheten beslutar också hur kostnaderna för åtgärden skall fördelas mellan berörda fastighetsägare.

Återställande av gränsmärke

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom denna åtgärd. Innan det kan ske utreds om de tekniska förutsättningarna för att kunna sätta tillbaka gränsmärket på exakt rätt plats är tillräckligt goda. Berörda fastighetsägare kallas till platsen och dessa måste vara ense om att markeringen blir korrekt. I annat fall måste åtgärden ske som fastighetsbestämning.

Gränsutvisning

I många fall kan fastighetsägarna nöja sig med att få hjälp med att staka ut en gräns på ett enklare sätt. Det innebär att lantmäterimyndighetens personal bistår med att söka reda på gränsmärken, stakning m.m. Vid en gränsutvisning görs inga markeringsarbeten. Resultatet blir en utstakning som fastighetsägarna kan efterleva och vara överens om. Om så inte blir fallet måste fastighetsbestämning ske.

Exempelbilder på gränsmarkering

Här kan du se exempelbilder på hur gränsmarkeringar kan se ut. Bilderna kan du ha som stöd om du själv vill gå ut och försöka leta reda på dina fastighetsgränser.

Så här kan gränsmarkeringar gjorda med gränssten se ut. 92856sida.jpg

92865sida.jpg

Så här kan en gränsmarkering med dubb se ut.  dubb i berg sida.jpg

Så här kan en gränsmarkering med rör se ut. 

Rör i mark sida.jpg

Senast granskad 2023-12-07 av JOSÅKEBEN