Bilden visar massa ettor och nollor och en karta i bakgrunden.

Om kartor och data

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information i de kartor och register som finns tillgängliga på Trollhättan Stad:s kartwebb. Dock lämnas inga garantier. Användare av webbplatsen har inte rätt till ersättning för eventuell skada som uppstått p g a av fel eller ofullständigheter i den information som presenteras.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är tillåtet att framställa kopior av kartor m m i enstaka exemplar för eget bruk. Information från kartorna eller från registren får inte kopieras eller användas för kommersiella syften.

Kartinformationen har sitt ursprung i två huvudkällor som båda är upphovsrättsligt skyddade, stadens egen geodatabas och Lantmäteriverkets nationella kartdatabas. 

Kartans överensstämmelse med verkligheten är i allmänhet hög men det finns betydande kvalitetsskillnader mellan tätort och landsbygd. Generellt gäller att tätorterna har en högre uppdateringsstatus och att varje enskilt kartobjekt där återges med betydligt bättre lägesnoggrannhet.

Kvalitetsskillnaderna beror på olika karteringsmetoder. Inom tätort framställs och uppdateras kartan kontinuerligt genom mätning på plats. Landsbygden karteras mestadels med hjälp av flygbilder. Uppdateringsfrekvensen på landsbygden är också lägre.

Mer om mätningstjänster

Fastighetsgränsernas lägeskoordinater

utanför tätbebyggelse har i många fall låg kvalitet. De återgivna gränserna har ingen rättsverkan och är att betrakta som illustrationer. De är helt olämpliga att använda för areaberäkningar, lägesbestämning och dylika ändamål. Önskar du hjälp med gränsbestämning eller andra fastighetsfrågor, kontakta Trollhättans kommunala lantmäterimyndighet.

 

Koordinater anges i system SWEREF 99 12 00. Transformering av enstaka punkt till annat koordinatsystem kan utföras med hjälp av Lantmäteriets självbetjäningstjänst.

Länk till lantmäteriets självbetjäningstjänst

Byggnader i kartan visas på olika sätt beroende på fångstmetod. Om huset är inmätt är det byggnadens fasadliv som syns i kartan. Om vi däremot har fångat byggnaden fotogrammetriskt är det takkanten som visas i kartan. Byggnaderna i vår databas är en mix av dessa fångstmetoder.

Mindre uthus och andra kartdetaljer på tomtmark karteras inte. Mindre vägar, stigar, vattendrag och ledningar mm kan ha låg lägesnoggrannhet, gäller särskilt för kartan på landsbygden.

 

 

Senast granskad 2021-08-27 av SUSLAR