Bilden visar en skylt

Skylt

Planer på att sätta upp en skylt?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Vad är en skylt?

Skylt är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Områden där undantaget från lovplikt inte gäller

Vissa av undantagen från lovplikt för skyltar gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller:

  • skyltar med en area på högst 1 m2
  • orienteringstavlor med en area på högst 2 m2

Ändrad lovplikt i detaljplan och områdesbestämmelser

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan har beslutat om undantag från krav på bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Kommunen kan i områden som utgör en värdefull miljö, i detaljplan eller områdesbestämmelser utöka lovplikten för vissa skyltar. Om sådan planbestämmelse finns får uppsättningen, flyttningen eller den väsentliga ändringen inte ske utan bygglov.

Skylt inom strandskyddat område

Oberoende av om en skylt kräver bygglov eller inte kan det krävas strandskyddsdispens om skylten placeras inom ett område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

Markupplåtelse

Om skyltar inte placeras på egen mark krävs tillstånd från aktuell fastighetsägare.

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter

För placering av skylt på offentlig plats, såsom exempelvis gator och parkmark, inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndigheten. Kommunen kan dessutom ta beslut om lokala ordningsföreskrifter. I dessa kan det finnas regler för till exempel skyltar, affischer, banderoller, ljusanordningar, markiser och flaggor.

Väglagen

Oavsett om det krävs bygglov eller inte kan skyltar vid allmänna vägar kräva tillstånd enligt väglagen. Det gäller inom ett vägområde, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde.

Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

För skyltar som inte kräver bygglov kan tillstånd krävas enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Policy och program

Många kommuner har tagit fram ett skyltprogram eller en skyltpolicy. I en sådan kan riktlinjer finnas för hur skyltar får se ut och var de får placeras. Det kan vara olika riktlinjer för olika områden beroende på vilken karaktär och vilka värden som området har. Det kan även framgå vilka skyltar som enligt byggnadsnämnden kräver lov. Ett skyltprogram eller en skyltpolicy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte juridiskt bindande. Skyltars lovplikt avgörs inte av vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av lagstiftningen och rättspraxis.

OBS!
Skrolla ned för att börja med ansökan

 

Källa: Boverket (2017). Bygglov för skyltar. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/ Hämtad 2021-07-16.

Skyltpolicy

Skyltpolicy för centrala Trollhättan. Råd och riktlinjer för fasadskyltning. Antagen av Byggnadsnämnden 2008-11-27.

Skyltar och affischer

Det här gäller för skyltning och affischering i Trollhättan.

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Saker som är bra att veta

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en figur som drömmer om en skylt på sin fastighet

Börja med ansökan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en ansökan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er ansökan. 

Text bild 1
Fasadritning

Fasadritning

Innehåller de berörda fasaderna, takvinkel och byggnadshöjd. Marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Vid installation av eldstad ska skorsten illustreras. Vid installation av solceller ska solcellspanelerna

Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats.

Bilden visar ett dokument med texten skylt beskrivning

Skyltbeskrivning

Skyltbeskrivningen ska innehålla utformningen av skylten. Läs mer om skylt beskrivning här.

En bild på en lapp med texten enkelkontrollplan

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Läs mer om kontrollplan här.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

E-tjänst/blankett

Klicka för att komma till e-tjänsten eller blanketten.

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur som är överstruken

Kontrollansvarig (KA) behövs inte

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Bilden visar ett överstrucket dokument med texten tekniskbeskrivning på

Tekniskbeskrivning behövs inte

Här beskrivs att den tilltänkta byggnadens material har bärförmåga, skydd mot buller, säkerhet i händelse av brand med mera.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

När ansökan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er ansökan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Ansökan på bygglovskontoret

Nu har ansökan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar ett förstorningsglas och dokument

Granskning

Nu granskas ärendet mer noggrant.

Steg 6
Bilden visar en figur som har flera dokumet runt omkring sig

Handläggare

Nu har ansökan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och reda ut oklarheter och göra en bedömning. Är ärendet komplett så ges startbesked. Handläggaren skickar också ut ärende vid bygglov på förfrågan till berörda som t.ex. grannar. Det är inte alla ärenden som behöver skickas på förfrågan. En förfrågan ska besvaras inom 2-3 veckor. När allt är okej ges bygglov och startbesked.

Steg 7
Bilden visar ett dokument med texten starbesked på.

Lovbeslut med startbesked

Dags att skicka ut lovbeslut med startbeskedet till sökande. Handlingen innehåller information om när åtgärden får påbörjas samt begäran om slutbesked när åtgärden är klar.

Steg 8
Bilden visar verktyg som fast nyckel mutter och bultar

Börja installera

Nu kan den som har sökt börja installera.

Steg 9
Bilden visar ett dokument med texten kontrollplan på.

Påskriven kontrollplan/Slutbesked

När åtgärden är klar måste man lämna in underskriven kontrollplan. Där har man skrivit under att man har följt lovet/anmälan, och punkterna i kontrollplanen. Den påskrivna kontrollplan kan skickas via mail, post eller lämnas på bygglovskontoret.

Steg 10
Bilden visar ett dokument med testen slutbesked på

Slutbesked

Bygglovskontoret kontrollerar att handlingar som ingår i lovbeslutet har följts. Därefter får sökande slutbeskedet skickat till sig.

Steg 11
Bilden visar en figur som står brevid en skylt

Använda

Nu får den nya byggnationen/Installationen användas.

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN