Skyltpolicy

Skyltpolicy för centrala Trollhättan. Råd och riktlinjer för fasadskyltning. Antagen av Byggnadsnämnden 2008-11-27.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nedan finns en Sammanfattning av Skyltpolicy för centrala Trollhättan. Under Relaterad information längre ner på sidan hittar du poliycyn i sin helhet.

Sammanfattning

 • Varje skylt ska utformas så att den blir en del av en god helhet och inte domi­ne­rar den gemensamma miljön i övrigt.

 • Skyltstorlek ska anpassas till byggnadens karaktär. Varje skylt ska placeras så att den tillsammans med andra eventuella skyltar på huset ger god balans i det sam­lade fasaduttrycket.

 • Skylt ska i regel placeras vid verksamhetens entré eller i direkt anslutning till dess lokaler. Hänvisningsskyltar accepteras bara i undantagsfall.

 • Skylt ska upplysa om vilken affär eller annan rörelse som finns intill den. Reklam för enskilda varor/varumärken liksom slogans bör inte förekomma. Stor textmängd försämrar läsbarheten!

 • Flera skyltar, som säger samma sak, ger i många fall ett stökigt intryck. Det finns egentligen nästan aldrig behov av flera likadana skyltar vända åt samma håll.

 • Skyltar bör inte täcka stora fasadpartier. Tillräckligt med plats ska normalt lämnas runt en skyl­t för att väggen som den sitter på ska synas. Skyltar får inte täcka över dörrar eller fönster, normalt inte heller mellanrum mellan stora fönster. Skyltar får inte heller dölja fasaddetaljer som pilastrar, gesimser, valv osv.

 • Upplysta eller lysande skyltar ska samordnas med övriga skyltar i närheten. De ska inte vara störande för boende och trafikanter. Ljusets styrka och färg ska av­vägas mot den allmänna belysningen på platsen.

 • Skyltar bör inte bryta mot fasadens horisontella och vertikala huvuduppdelning.

 • Omfattande skyltning på en byggnad bör samordnas i ett skyltprogram, som upp­rät­tas av fastighetsägaren.

 • Rörelseidkare och fastighetsägare i centrala Trollhättan bör efter hand – och sna­rast möjligt – ändra skyltningen där den inte stämmer överens med denna policy.

 • I centrala Trollhättan behövs det bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar.

För ytterligare upplysningar kontakta Trollhättans Stad:

Bygglovskontoret tel 0520-49 50 00

Gatu-parkkontoret tel 0520-49 50 00

Senast granskad 2021-08-24 av REBGUS