En fosforfälla.

Kontroll av nyare avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar även nyare avlopp. Det är viktigt att se att de fungerar som de ska, så de inte är någon risk för dricksvattenbrunnar eller sjöar och vattendrag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i flera år arbetat med att kontrollera de avlopp som är tio år eller äldre. Vissa år kollar vi även hur de nyare avloppen fungerar. Det är viktigt att eventuella fel på anläggningen upptäcks i ett tidigt skede, så att ägaren får möjlighet att åtgärda problemen.

Eget avlopp – fastighetsägarens ansvar

I de områden där det inte går att ansluta till det kommunala avloppsnätet har fastighetsägaren själv ansvaret för att den egna avloppsanläggningen fungerar och har en godtagbar rening. Det är viktigt att ha koll på sitt avlopp. En anläggning behöver skötas för att den ska rena vattnet bra och hålla i många år.

Vad gör jag om min anläggning inte fungerar?

Om du har en nyare anläggning som inte fungerar kan den rättas till. Det är viktigt att åtgärder görs i tid för att anläggningen inte ska förstöras. Som fastighetsägare kan du ta kontakt med din entreprenör och leverantörer. De kan oftast hjälpa till med garantier och felsökning. Det kan också vara en bra idé att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Tips på hur du kan undersöka din anläggning

Markbädd eller infiltration

 • Kontrollera att vattennivån i slamavskiljaren (eventuellt fördelningsbrunnen) inte är för hög, så att det står vatten över utloppsröret.
   
 • Kontrollera att det inte står vatten i markbäddens luftningsrör mer än tillfälligt.
   
 • Kontrollera att markbäddens luftning fungerar, det vill säga luftningsrören och luftningen av avloppsstammen ovan hustaket.
   
 • Kontrollera att grundvatten inte tränger in i markbädden (den ligger för djupt).

Hög vattennivå i slamavskiljare/fördelningsbrunn tyder på att vattnet rinner mycket långsamt genom bädden. Den har börjat sätta igen. Ofta leder igensättningen också till att det står vatten i luftningsrören. En markbädd som är mättad med vatten får syrebrist och reningsprocesserna går långsammare. Ofta uppstår även lukt.

Det är viktigt för markbädden att den får tillräckligt med syre. De goda bakterierna som behövs för reningen är beroende av syre. Vid syrebrist ersätts dessa av bakterier som trivs vid syrefattiga förhållanden. Dessa bakterier ger ifrån sig ett svart slam som sätter igen anläggningen. Om du har en fosforfälla efter markbädden kan slammet även sätta igen den och medverka till att fosforfällans pH-värde sjunker snabbare än normalt. Filtermaterialet kommer därmed att behöva bytas ut tidigare.

Undersökning av fosforfällor

Under 2015 har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en student från Göteborgs Universitet undersökt markbäddar med fosforfällor. Syftet var att få en bättre bild av hur behovet ser ut när det gäller anläggningarnas skötsel och tillsyn.

Resultatet visar att det är problem med en del anläggningar som har en fosforfälla. Orsakerna till problemen är ännu inte klarlagda. De kan vara olika för olika anläggningar. Vi har sett att följande kan leda till problem:

 •  Markbädden eller fosforfällan har inte anlagts rätt.
 •  Luftningen av markbädden fungerar inte.
 •  Markbädden ligger så djupt att grundvatten kan tränga in.

Undersökning av enskilda avloppsanläggningar med fosforfälla i Trollhättans kommun

Senast granskad 2022-04-22 av JEAWAD