En miljöinspektör kontrollerar ett enskilt avlopp. I förgrunden syns en trekammarbrunn där locket tagits av.

Inventering av avlopp

För att alla ska kunna njuta av rent dricksvatten och friska sjöar och vattendrag behöver de enskilda avloppen ha en bra funktion och rening. Därför arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med att kontrollera alla avlopp. Inventeringen pågår årligen mellan april och oktober.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättans kommun finns det cirka 2500 enskilda avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen började år 2002 att inventera avlopp och den första inventeringsomgången beräknas vara klar tidigast 2025. Alla avlopp som är tio år eller äldre inventeras.

Eget avlopp – fastighetsägarens ansvar

I de områden där det inte går att ansluta till det kommunala avloppsnätet har fastighetsägaren själv ansvaret för att det egna avloppet har en godtagbar rening. Är anläggningen gammal och inte fungerar tillräckligt bra behöver den bytas ut eller åtgärdas.

Testa ditt avlopp

Om du är osäker på om ditt avlopp uppfyller kraven för funktion och rening kan du själv testa ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens hemsida. Där finns bland annat ett bildspel och en checklista du kan få hjälp av.

Testa ditt avlopp på avloppsguiden.se

Inventeringsenkät

När det är dags för ditt avlopp att inventeras kommer du att få ett brev med information och en enkät. Du fyller i enkäten och skickar tillbaka den till oss. Utifrån dina svar kan vi göra en första bedömning av ditt avlopp.

 • Om ditt avlopp inte uppfyller lagkraven kommer vi att underkänna det.
   
 • Du har även möjlighet att direkt i enkäten underkänna ditt eget avlopp, om du vet att det inte fungerar tillräckligt bra. Ett inventeringsbesök blir då inte nödvändigt och inventeringsavgiften blir lägre för dig.
   
  Observera! Om du dessutom är snabb och lämnar in en ansökan i god tid enligt enkäten kan du slippa inventeringsavgiften helt!
   
  Ansökan om eget avlopp
   
 • Vi kan inte bedöma att ett avlopp har godtagbar rening enbart utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns utifrån enkätsvaret behöver vi komma ut på besök för att kontrollera din anläggning.

Om du inte svarar på enkäten så kommer du få ett besök för att vi ska kunna göra en bedömning av din anläggning.

Inventeringsbesöket

Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller kraven för funktion och rening. Kraven utgår från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd och miljöbalken. Det är tydligt vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

För att kunna göra en bra bedömning kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Dessa måste vara åtkomliga för oss och märkas ut om de inte är lätt synliga. Det är även bra om vi kan kontakta dig på telefon om vi har frågor.

Förbud eller godtagbart avlopp

När inventeringen är klar kommer vi att göra en samlad bedömning av din avloppsanläggning. Antingen blir den underkänd eller så bedömer vi att den har godtagbar rening. Om ditt avlopp blir underkänt får du ett förbud att släppa ut orenat avloppsvatten. Förbudet träder i kraft två år efter att beslutet fattades. Under den tiden ska du åtgärda fel eller anlägga en ny avloppsanläggning. Kom ihåg att du behöver ansöka om tillstånd.

Ansökan om eget avlopp

Avgift

Vi tar betalt för inventeringen. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor och blir:

 • 3594 kronor vid besök  (tre timmars arbete),
 • 2396 kronor när vi inte behöver göra besök (två timmars arbete),
 • 0 kronor om du lämnat in ansökan i god tid enligt informationsbrevet.
  Detta gäller under förutsättning att vi inte behöver skriva något beslut. Om det till exempel dröjer innan vi får in en ansökan eller det nya avloppet anläggs, kan vi behöva skriva ett beslut.

Vi skickar fakturan separat till dig.

Varför kostar det pengar? 

Avgifter och kostnader i samband med avlopp är inte skattefinansierade, de betalas alltså inte med skatter som kommunen får in. Det gäller både för de som är anslutna till det kommunala avloppsnätet och de som har eget avlopp. Därför behöver kommunen ta ut avgifter för det arbetet vi gör i samband med avlopp.

Relaterad information

Avloppsguiden

Senast granskad 2024-02-16 av JEAWAD