Foto på skrotbil

Fordonsflyttning

Det är alltid fordonsägarens ansvar att se till så att fordonet vare sig står långtidsparkerat eller att det överges. När detta inte fungerar är det stadens gatu-parkkontor, som ansvarar för att flytta fordonet. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om fordonet bedöms vara vrak

Ägaren uppmanas att själv flytta sitt fordon. Om detta inte sker flyttar Trollhättans stad fordonet. Fordonsägaren får stå för kostnaden.

Om fordonet har stått parkerat under en längre tid

Ägaren uppmanas att flytta fordonet. Om detta inte sker flyttas fordonet av kommunen och ställs upp på en särskild plats under en viss tid. Fordonsägaren kan lösa ut sitt fordon från denna uppställningsplats.

Vill du veta om kommunen har flyttat ditt fordon? Läs på kommunens digitala anslagstavla där det kungörs vilka fordon som flyttats av Trollhättans Stad.

Begäran om flyttning av fordon från tomtmark

Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129) kan tomtägare begära flyttning av fordon.

  1. Om ett fordon har varit parkerat, under minst sju dygn i följd i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag , kan flyttning ske.
  2. Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen. Vid flyttning enligt punkt 1 och 2 ovan kan sådana kostnader komma att få bäras av den som begärt flyttningen.

 

En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Senast granskad 2020-12-14 av YVOSTR