Grävmaskin som gräver

Gräva och schakta: Tillstånd

Det krävs tillstånd för att få gräva och schakta inom detaljplanelagt område på kommunens mark. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du vill gräva eller borra i kommunens mark ska du alltid ha ett tillstånd innan arbetet startar. Ansökan eller anmälan om grävning gör du via e-tjänsten under Relaterad information längst ner på denna sida.

Viktigt att göra ett ärende

Om du planerar att gräva i kommunens mark, ska du alltid ansöka/anmäla det via vår e-tjänst för grävning. Det är mycket viktigt att i kartan markera den plats eller det område du har för avsikt att gräva på alternativt som du redan grävt på till följd av ett akut arbete. Bifoga gärna även ett foto eller en mer detaljerad kartbild över den aktuella platsen.

Dessutom är det, för alla medtrafikanter såväl som för de som arbetar med att gräva, mycket viktigt att bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska alltid godkännas av kommunen innan arbetet får starta.

Innan du får ett beslut om att det är tillåtet för dig att gräva på en plats, ska dina ansökningshandlingar granskas av olika remissinstanser inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Det är viktigt att remissinstanserna får yttra sig om såväl grönytor, träd, asfaltsytor, trafik eller om det på platsen är planerat någon annan aktivitet vid samma tidpunkt, som du vill gräva.

I de fall då ett akut grävningsarbete måste utföras, ska du i efterhand göra en anmälan via samma e-tjänst. Det kan till exempel ske en vattenläcka eller något annat allvarligt, som måste åtgärdas omedelbart. Vid dessa tillfällen finns det inte någon tid att vänta på ett beslut. Det är dock mycket viktigt att kommunen får reda på vem som grävt var och varför. Det får vi på bästa sätt via en grävanmälan. Det är även viktigt att en korrekt uppföljning av återställningsarbetet kan göras.

Viktigt - innan ansökan

Innan du ansöker ska du ha fått klartecken från ledningsägaren. För att hitta ledningsägaren kan du söka på www.ledningskollen.se Notera dock att samtliga ledningsägare inte finns representerade.

Påverkar grävningsarbetet trafiken?

Om du dessutom arbetar i en gatumiljö där arbetet påverkar trafiken i någon form, krävs det oftast att en trafikanordningsplan lämnas in.

Bilden visar trafikanordningar på en väg

Arbete på väg

Trollhättans stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort och för bostadsgator inom ytterområdena. För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom stadens väghållnings-område krävs en trafikanordningsplan (TA-plan).

Senast granskad 2023-01-18 av JOSÅKEBEN