Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

FÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder. Arbetet är preliminärt planerat att pågå fram till 2025.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En fördjupad översiktsplan (FÖP) visar på kommunens intentioner inom ett geografiskt avgränsat område och med betydligt högre detaljeringsgrad än den kommuntäckande översiktsplanen. I processen för en fördjupad översiktsplan ligger fokus på att formulera eller förtydliga vision och mål för området, samt beskriva den önskvärda inriktningen och strategier för den långsiktiga utvecklingen. Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom det område den fördjupade översiktsplanen avser. Den är inte juridiskt bindande men ska kunna användas av alla som planerar, bygger och förvaltar i Trollhättan oavsett bakgrund och verksamhet.

Bakgrund

Staden har antagna mål om att Trollhättan ska byggas för alla och nå en befolkning på 70 000 invånare till år 2030, vilket bland annat ska ske genom levande landsbygder och växande småtätorter. Idag saknas dock en aktuell, långsiktig och hållbar strategi för hur landsbygderna och småtätorterna ska utvecklas för att nå Stadens mål - det finns därför en vilja hos kommunen att ta ett samlat grepp om landsbygdernas och småtätorternas fysiska utveckling.

FÖP för Trollhättans landsbygder är en del i arbetet med att uppfylla Trollhättans vision. En strategi med tillhörande principer behöver utvecklas för att Trollhättans Stad enklare ska kunna planera för landsbygdernas och småtätorternas utveckling, se till att denna utveckling möter Trollhättans vision samt sociala och ekologiska hållbarhetsmål.  

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Trollhättans landsbygder

Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder. Det ska således underlätta vid framtida planering och beslutsfattande, för att nå en utveckling som överensstämmer med Trollhättans vision samt sociala- och ekologiska hållbarhetsmål

Här hittar du framöver utredningar och bilagor som är kopplade till planen.  

Rapport 2023 - jordbruksmarkens värden i Trollhättans kommun

Under hösten 2022 startades arbetet upp med den fördjupade översiktsplanen för Trollhättans landsbygder och småtätorter. Det var ett tidigt stadie i arbetet och vi såg behov av att inhämta kunskap om vilka behov, utmaningar och möjligheter som olika platser på Trollhättans landsbygder och småtätorter hade. Genom tidiga dialoger samlade vi in ett underlag för att skapa oss en nulägesbild av kommunens landsbygder. Ni som bor och verkar här var nyckeln till den förståelsen.

Till dialogsidan

 
 

Process för FÖP - så jobbar vi med planen

Inventering, kartläggning, information och dialog

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Trollhättans landsbygder. Det första steget handlade om att skapa oss en nulägesbild utifrån vilka behov, utmaningar och möjligheter som olika platser på landsbygden har. För att få tillgång till denna kunskap vände vi oss till de som kan sina områden bäst - de boende på landsbygden. Vi genomförde dialoger tillsammans med bokbussen under hösten/vintern 2022. Efter de första dialogerna såg vi ett behov av att nå ut till äldre och yngre. Därför genomförde vi riktade dialoger under 2023, där vi besökte träffpunkterna i alla småtätorter samt besökte elevrådet i Sjuntorp. Parallellt med detta har vi även haft avstämningar med landsbygdsrådets områdesrepresentanter i syfte att kvalitéts säkra det dialogmaterial som samlats in.

Mer information om vad vi fått med oss ifrån dialogerna kan du läsa om här.

 

Utifrån det insamlade dialogmaterialet och tillsammans med befintliga kommunala dokument och planer har vi samlat på oss kunskap om Trollhättans landsbygders och småtätorters nulägesbild. Detta material är utgångspunkten i det kommande steget med att forma utvecklingsprinciper och markanvändningskartor för Trollhättans landsbygder och småtätorter.   

Här påbörjas arbetet med att ta fram planen.

Nu pågår arbetet med att utveckla utvecklingsprinciper och markanvändningskartor för Trollhättans landsbygder och småtätorter.  

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådsförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan.  

Samrådsredogörelse  

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Efter samråd kan det komma att göras en bearbetning av planförslaget. Samrådsredogörelsen, med förslag på ändringar och planförslaget kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.  

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under utsällningsperioden har du möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Skriftliga synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs. 

Utställningshandlingar

Granskningshandlingarna hittar du här under när vi är här i processen. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längre upp på sidan. 

Här beslutar politiken om godkännandet av planen

Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Senast granskad 2024-01-11 av JOSÅKEBEN