Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är en vision för hur mark, vatten och bebyggd miljö i en kommun ska utvecklas. "Översiktsplan 2013: Plats för framtiden" antogs den 10 februari 2014 av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden - huvudrapport


I Översiktsplan 2013: Plats för framtiden redovisas Trollhättans Stads visioner för framtida mark- och vattenanvändning till år 2030. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014.

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden
Karta A: Framtida mark- och vattenanvändning i Trollhättans kommun
Karta B: Framtida mark- och vattenanvändning i Trollhättans tätort
Länsstyrelsens granskningsyttrande 

Konsekvensbeskrivning

I Översiktsplan 2013: Konsekvenser av planens genomförande redovisas konsekvenserna av planens genomförande uppdelade utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014.

Översiktsplan 2013: Konsekvenser av planens genomförande

Planeringsförutsättningar

I Översiktsplan 2013: Planeringsförutsättningar redovisas förutsättningarna för kommunen med fokus på bland annat befolkning, kommunikationer, natur- och kulturmiljö, bebyggelse och vatten.

Översiktsplan 2013: Planeringsförutsättningar
Karta: Planeringsförutsättningar 

Ytterligare rapporter

Översiktsplan 2013: Program för arbetet 2011-2013
Översiktsplan 2013: Rapport från medborgardialog vintern 2011/12
Översiktsplan 2013: Områdesprofiler
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Vindbruksutredning för Trollhättans kommun med bilagor
Grönstrukturrapport 2012 del 1
Grönstrukturrapport 2012 del 2
Översiktsplan 2013: Samrådsredogörelse
Översiktsplan 2013: Utställningsutlåtande

Relaterad information

 10 principer för byggnation och stadsutveckling

Boverket

I Kartportalen kan du ta del av kartmaterial och planeringen av framtidens Trollhättan.

Kartportalen, Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-04-25 av JOADEBLA