Tomträtter Småhus

En tomträtt innebär rätt att använda marken utan att äga den, under obestämd tid. Detta innebär möjlighet att nyttja, belåna och överlåta marken. I Trollhättan finns idag ca 1 400 tomträtter där den som nyttjar marken betalar en avgift i form av årlig avgäld. Tomträttsinnehavare får friköpa marken. Under 2024 får de som friköper en rabatt på 20%.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så fungerar en tomträtt

Du som har en tomträtt betalar varje kvartal en avgift, en så kallad tomträttsavgäld till Trollhättans Stad för att du nyttjar marken. Tomträttsavgälden räknas utifrån taxeringsvärdet på marken som fastställs av Skatteverket.

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen och Trollhättans stad lämnar årligen kontrolluppgifter till Skatteverket för inbetald avgäld.

Så bestäms avgälden

Tomträttsavgälden bestäms för tio år i taget. Andra perioder än tio år kan förekomma.
Ett år innan avgäldsperioden går ut ska Trollhättans Stad och tomträttsinnehavaren teckna ett tilläggsavtal för den kommande avgäldsperioden. Då bestäms vilken tomträttsavgäld, avgift, innehavaren ska betala för nästa avgäldsperiod. Tomträttsavgälden styrs till största delen av marktaxeringsvärdet. Reglering av tomträttsavgäld sker enligt gällande lagstiftning.
Om överenskommelse inte kan nås senast ett år innan den nya avgälden ska gälla skickar Trollhättans Stad in en stämningsansökan till domstolen för en opartisk bedömning.

Så beräknas avgälden

Tomträttsavgälden beräknas på aktuellt marktaxeringsvärde.
Avdrag görs för anlagd trädgård på 10 %.
Ytterligare avdrag på 110 000 kronor görs för vatten- och avloppsanläggning
Den nya avgälden blir 3 procent av beloppet som räknats ut, vilket är räntesatsen.

Ny avgäldsperiod

När det är dags för en ny avgäldsperiod skickar Trollhättans Stad ut information och tilläggsavtal med den nya tomträttsavgälden. När tomträttsinnehavaren har skickat tillbaka påskrivna avtal, skickar Trollhättans stad det nya tilläggsavtalet för inskrivning hos Lantmäteriet. Efter inskrivning skickar Trollhättans Stad ett av tilläggsavtalen till tomträttsinnehavaren.

Överlåtelse av tomträtt

Vid ägarbyte såsom köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande ska kopia av överlåtelsehandlingen skickas till Trollhättans Stad. Fastighetsmäklaren hjälper oftast till med detta när försäljningen går via dem, men det är säljarens ansvar att handlingarna når Trollhättans Stad. Det är viktigt att vi får information om ägarbyte så att fakturan på tomträttsavgälden går till rätt person. Överlåtelsehandling / köpekontrakt mejlas till: tomtratter@trollhattan.se

Friköpa tomträtt

Kommunfullmäktige har beslutat att ge 20% rabatt på friköpsbeloppet för samtliga tomträtter med småhus, Rabatten gäller till och med 31 december 2024.

Friköpsbeloppet baseras på aktuellt marktaxeringsvärde. Skatteverket fastställer nya marktaxeringsvärde för småhus vart tredje år. Nytt beslut på marktaxeringsvärde kommer under sommaren 2024.
Om du friköper din tomträtt innan 2024 års marktaxeringsvärde är beslutat, beräknar vi friköpsbeloppet på 2021 års marktaxeringsvärde. Under återstående del av året beräknar vi friköpsbeloppet på det lägsta av 2021 eller 2024 års marktaxeringsvärde.

Så beräknas friköpsbeloppet:

Friköpsbeloppet beräknas på 85 % av aktuellt marktaxeringsvärde.
Därefter görs avdrag för anlagd trädgård på 10 % av reducerat marktaxeringsvärde.
Ytterligare avdrag på 110 000 kronor görs för vatten- och avloppsanläggning.
Under 2024 görs därefter ett rabattavdrag på 20%

Så här gör du om du vill friköpa din tomträtt

Du lämnar in en skriftlig begäran via mejl eller vanligt brev. Begäran ska innehålla fastighetens beteckning och ditt/era personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på det brev vi i februari 2024 har skickat ut till alla våra tomträttsinnehavare. Om brevet inte har kommit fram till dig, kontaktar du vårt Kontaktcenter 0520-49 50 00.

Lagfart

Lagfart ska sökas inom tre månader efter tillträdesdagen, detta gör du hos Lantmäteriet. Information om ansökan om lagfart, stämpelskatt och avgifter i samband med lagfartsansökan finner du på Lantmäteriets hemsida

Dödning av tomträtt

När du har friköpt din tomträtt är du skyldig att ansöka om så kallad dödning av tomträtten. För att dödning av tomträtten ska kunna ske måste tomträtten vara fri från belastningar. Det vill säga inteckningar, nyttjanderätter och servitut som är inskrivna i tomträtten måste först dödas / tas bort. Samtliga pantbrev som är uttagna i tomträtten måste skickas in till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att kunna dödas. Även obelånade pantbrev måste skickas in till Lantmäteriet för att kunna dödas. Detta gäller både fysiska pantbrev i pappersform och datapantbrev. Obelånade datapantbrev ska finnas i Ägararkivet. Om tomträtten är belånad är det nödvändigt att kontakta banken, då det kan innebära kostnader kopplade till eventuella lån.

Senast granskad 2024-02-21 av ULRKUL