Tomträtter flerbostadshus och övrigt samt industri

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid enligt 13 kap. Jordabalken. Upplåtelse av tomträtt regleras i ett tomträttsavtal mellan Trollhättans Stad och tomträttsinnehavaren. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig tomträttsavgäld till Trollhättans Stad. Inom Trollhättans kommun finns cirka 1 400 tomträtter. Kommunfullmäktige i Trollhättans stad har beslutat om bestämmelser gällande beräkningsmodell för tomträttsavgäld och friköpsbelopp avseende tomträtter för flerbostadshus och övrigt samt industri, KF 2023-09-11, § 146

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad innebär det att vara tomträttsinnehavare?

Att vara tomträttsinnehavare är att jämföra med att vara ägare till marken gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Skillnaden är att Trollhättans Stad äger marken och tomträttsinnehavaren hyr till en årlig summa, kallad tomträttsavgäld. Upplåtelsen regleras i ett tomträttsavtal.
För mer information se bestämmelser i rutan relaterad information nedan.

Reglering av tomträttsavgäld

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid. Det kallas avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år (andra perioder än tio år kan förekomma). Enligt gällande lagstiftning så ska överenskommelse om ny avgäld träffas minst ett år före den löpande avgäldsperiodens utgång. Inför att omreglering av avgälden ska ske skickar Trollhättans stad ut ett informationsbrev och tilläggsavtal där nytt förslag till tomträttsavgäld framgår. Avtalet ska undertecknas av samtliga tomträttsinnehavare och sändas åter till staden enligt den tid som anges i följebrevet.

Om överenskommelse inte kan nås senast ett år innan den nya avgälden börjar gälla skickar Trollhättans stad in en stämningsansökan till domstolen för en opartisk bedömning.

Tillägg till tomträttsavtal skrivs in hos Lantmäterimyndigheten. Detta ombesörjs av Trollhättans Stad och efter inskrivning skickas ett exemplar av tilläggsavtalet åter till tomträttsinnehavaren.

Beräkning av tomträttsavgäld för flerbostadshus och övrigt samt industri

Trollhättans Stads beräkningsmodell för tomträttsavgäld för flerbostadshus och övrigt samt industri baseras på ett avgäldsunderlag på 90 % av markens marknadsvärde med en avgäldsränta på 3 %.

För att säkerställa ett aktuellt marknadsvärde på marken vid omreglering av tomträttsavgälden görs en oberoende extern värdering. Staden bekostar framtagande av värdering.

Överlåtelse av tomträtt

Vid ägarbyte (köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande) ska kopia av överlåtelsehandlingen skickas till Trollhättans stad. Ofta hjälper fastighetsmäklaren till med detta när köp går via dem, dock är det säljarens ansvar att handlingarna når Trollhättans stad. Det är viktigt att staden får uppgift om ägarbyte för att fakturan ska gå till rätt person. Kopia på köpekontraktet mejlas till, tomtratter@trollhattan.se

Friköp av tomträtt för flerbostadshus, övrigt samt industri

Trollhättans stad erbjuder friköp av tomträtt för flerbostadshus och övrigt samt industri. Friköp kan ske när som helst under pågående avgäldsperiod. Staden tillämpar olika bestämmelser för att fastställa köpeskillingen vid friköp av flerbostadshus och övrigt samt för industri.

Flerbostadshus och övrigt

Vid friköp av tomträtt för flerbostadshus och övrigt fastställs köpeskillingen till ett belopp motsvarande 85 % av markens marknadsvärde vid friköpstillfället. Markens marknadsvärde fastställs genom att en oberoende extern värdering tas fram. Staden bekostar framtagande av värdering.

Industri

Vid friköp av tomträtt för industri fastställs köpeskillingen till ett belopp motsvarande markens marknadsvärde vid friköpstillfället. Markens marknadsvärde fastställs genom att en oberoende extern värdering tas fram. Staden bekostar framtagande av värdering.

Bestämmelse om friköpsbelopp för flerbostadshus och övrigt samt industri enligt ovan gäller från och med den 1 april 2024 och tills vidare.

Frågor om beräkningsmodell, friköpsbelopp eller övriga frågor kring tomträtter, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Senast granskad 2023-09-19 av JOADEBLA