Tomträtter flerbostadshus och övrigt samt industri

En tomträtt innebär rätt att använda marken under obestämd tid, utan att äga den, gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Den som nyttjar tomtmarken betalar en avgift i form av årlig avgäld.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så fungerar en tomträtt

Ni som har en tomträtt betalar en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld, till Trollhättans Stad för att ni nyttjar marken. Tomträttsavgälden bestäms utifrån markens marknadsvärde vid omregleringstillfället.  Det finns möjlighet att friköpa tomträtt, undantag finns.

Så bestäms avgälden

Tomträttsavgälden bestäms för tio år i taget. Andra perioder än tio år kan förekomma. Ett år innan avgäldsperioden går ut ska Trollhättans Stad och tomträttsinnehavaren teckna ett tilläggsavtal för den kommande avgäldsperioden. Då bestäms vilken tomträttsavgäld, avgift, innehavaren ska betala för nästa avgäldsperiod. Reglering av tomträttsavgäld sker enligt gällande lagstiftning.

När det är dags skickar Trollhättans Stad ut information och tilläggsavtal med den nya tomträttsavgälden. När tomträttsinnehavaren har skickat tillbaka påskrivna avtal, skickar Trollhättans stad det nya tilläggsavtalet för inskrivning hos Lantmäteriet. Efter inskrivning skickar Trollhättans Stad ett av tilläggsavtalen till tomträttsinnehavaren.

Om överenskommelse inte kan nås senast ett år innan den nya avgälden ska gälla skickar Trollhättans Stad in en stämningsansökan till domstolen för en opartisk bedömning.

Så beräknas avgälden

Tomträttsavgälden baseras på ett avgäldsunderlag på 90% av markens marknadsvärde med en avgäldsränta på 3%

För att säkerställa ett aktuellt marknadsvärde på marken vid omreglering av tomträttsavgälden görs en oberoende extern värdering. Staden bekostar framtagande av värdering.

Friköpa tomträtt med flerbostadshus och övrigt

Kommunfullmäktige har beslutat att erbjuda en rabatt på 10% på friköpsbeloppet för tomträtter med flerbostadshus och övrigt.  Erbjudandet gäller från och med 1 april 2024 till och med 31 december 2024.

Så beräknas friköpsbeloppet

Friköpsbeloppet av tomträtt för flerbostadshus fastställs till ett belopp motsvarande 85 % av markens marknadsvärde vid friköpstillfället. På friköpsbeloppet ges en rabatt på 10%. För fastställande av markens marknadsvärde tas det fram en oberoende extern värdering.

Friköpa tomträtt med industri

Friköpsbeloppet av tomträtt för industri fastställs till ett belopp motsvarande markens marknadsvärde vid friköpstillfället. Fastställande av markens marknadsvärde tas det fram en oberoende extern värdering.

Så gör ni om ni vill friköpa er tomträtt

Ni lämnar in en skriftlig begäran via mejl eller vanligt brev. Begäran ska innehålla fastighetens beteckning och era organisationsuppgifter. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på det brev vi i februari 2024 har skickat ut till alla våra tomträttsinnehavare. Om brevet inte har kommit fram till er, kontaktar ni vårt Kontaktcenter 0520-49 50 00.

Lagfart

Lagfart ska sökas inom tre månader efter tillträdesdagen, detta gör ni hos Lantmäteriet.  Information om ansökan om lagfart, stämpelskatt och avgifter i samband med lagfartsansökan finner ni på Lantmäteriets hemsida

Dödning av tomträtt

När ni har friköpt er tomträtt är ni skyldig att ansöka om så kallad dödning av tomträtten. För att dödning av tomträtten ska kunna ske måste tomträtten vara fri från belastningar. Det vill säga inteckningar, nyttjanderätter och servitut som är inskrivna i tomträtten måste först dödas / tas bort. Samtliga pantbrev som är uttagna i tomträtten måste skickas in till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att kunna dödas. Även obelånade pantbrev måste skickas in till Lantmäteriet för att kunna dödas. Detta gäller både fysiska pantbrev i pappersform och datapantbrev. Obelånade datapantbrev ska finnas i Ägararkivet. Om tomträtten är belånad är det nödvändigt att kontakta banken, då det kan innebära kostnader kopplade till eventuella lån.

Senast granskad 2024-02-22 av ULRKUL