Bilden visar ett plank som går efter i berg

Staket, plank eller mur

Har du planer på att bygga staket, plank eller mur?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Staket som är bygglovsfritt

Runt bostadstomter får staket upp till 1,5 meter med minst 50 % genomsiktlighet byggas. Vill man bygga tätare så gäller 1,2 meter med minst 25 % genomsiktlighet. Gäller alla material. Där staketet står vid en nivåskillnad, ska höjden räknas från den högre nivån. Regler om fri sikt för trafiken ska alltid följ

Industristaket som är bygglovsfritt

Runt industritomter får man uppföra genomsiktliga inhägnader av stålnätstyp utan bygglov.

Plank och mur ovan jord som är bygglovsfritt

Bygglov krävs inte för murar och plank som inte är högre än 0,5 meter. Vid uppförande av mur nära tomtgräns får inte byggnationen påverka grannens mark.

Vid en- och tvåbostadshus får man avskärma en uteplats med plank eller mur inom 3,60 meter ut ifrån bostadshuset. Planket eller muren får inte vara högre än 1,80 meter och får inte ligga närmare granne än 4,50 meter. Regler om fri sikt för trafiken ska följas.

Plank och mur ovan jord som kräver bygglov

All avskärmning som är tätare eller högre än ovanstående staket och som inte uppfyller ovanstående krav på bygglovsfrihet. Gäller allt material.

Dagvattenhantering och hänsyn till granne

Vid all markberedning och anläggande av byggnadsverk inklusive murar, ska man ta hand om sitt eget dagvatten och se till att man inte försämrar grannarnas möjlighet att ta hand om sitt.

Trollhättans önskemål om öppna tomter

Trollhättans stad vill ha en öppen rymd i stadsbilden utan alltför många avskärmningar och hinder, och är därför restriktiv till att bevilja bygglov för murar och plank.

OBS!
Om den tilltänkta byggnationen är bygglovspliktigt följer ni instruktioner nedan. 

 

Bilden visar ett staket och ett träd

Regler om fri sikt

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Saker som är bra att veta

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en figur som drömmer om ett plank på ena sidan av sitt hus

Börja med ansökan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en ansökan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er ansökan. 

Text bild 1
Bilden visar en konstruktionsritning

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning visar hur en specifik konstruktion är konstruerad. Ritningen innehåller detaljerade anvisningar hur olika konstruktionsdelar ska uppföras.

Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats.

En bild på en lapp med texten enkelkontrollplan

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Läs mer om kontrollplan här.

Teknisk beskrivning

Här beskrivs om material har bärförmåga, skydd mot buller, säkerhet i händelse av brand m.m. Tillgänglighet vad gäller tröskelhöjd och dörrbredd beskrivs här också. Vid rivning ska förfarandet beskrivas. Här kan ni hitta blanketten.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

E-tjänst/blankett

Klicka för att komma till e-tjänsten eller blanketten.

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur som är överstruken

Kontrollansvarig (KA) behövs inte

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

När ansökan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er ansökan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Ansökan på bygglovskontoret

Nu har ansökan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar ett förstorningsglas och dokument

Granskning

Nu granskas ärendet mer noggrant.

Steg 6
Bilden visar en figur som har flera dokumet runt omkring sig

Handläggare

Nu har ansökan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och reda ut oklarheter och göra en bedömning. Är ärendet komplett så ges startbesked. Handläggaren skickar också ut ärende vid bygglov på förfrågan till berörda som t.ex. grannar. Det är inte alla ärenden som behöver skickas på förfrågan. En förfrågan ska besvaras inom 2-3 veckor. När allt är okej ges bygglov och startbesked.

Steg 7
Bilden visar ett dokument med texten starbesked på.

Lovbeslut med startbesked

Dags att skicka ut lovbeslut med startbeskedet till sökande. Handlingen innehåller information om när åtgärden får påbörjas samt begäran om slutbesked när åtgärden är klar.

Steg 8
Bilden visar verktyg som hammare såg och spik

Börja bygga

Nu kan den sökande börja bygga.

Steg 9
Bilden visar ett dokument med texten kontrollplan på.

Påskriven kontrollplan/Slutbesked

När åtgärden är klar måste man lämna in underskriven kontrollplan. Där har man skrivit under att man har följt lovet/anmälan, och punkterna i kontrollplanen. Den påskrivna kontrollplan kan skickas via mail, post eller lämnas på bygglovskontoret.

Steg 10
Bilden visar ett dokument med testen slutbesked på

Slutbesked

Bygglovskontoret kontrollerar att handlingar som ingår i lovbeslutet har följts. Därefter får sökande slutbeskedet skickat till sig.

Steg 11
Bilden visar en figur utanför sitt hus med ett plank efter ena sidan

Använda

Nu får den nya byggnationen/Installationen användas.

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN