Socialregister och tystnadsplikt

Du som söker bistånd blir registrerad i en personakt i socialregistret. I personakten förs journaler så länge du får bistånd. Dessa har du rätt att läsa. Socialregistret får bara användas av socialtjänstens personal samt för statistikuppgifter.

Person
Områdeschef, Social stöd och försörjningChristina Vallgren 0520-49 71 44
Enhet Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Socialt stöd och försörjning
Följande uppgifter om dig förs in i registret:
  • Personnummer.
  • Civilstånd.
  • Familjeställning.
  • Utbetalt bidrag.
  • Medborgarskap.
  • Flyktingstatus/UAT (för utländska medborgare).

Fem år efter sista utbetalningen av biståndet gallras handlingarna bort ur registret med undantag för de handlingar som behövs för forskningsändamål (enligt 12 kap. 2-4 §§ socialtjänstlagen).

Att du får bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson