Socialregister och tystnadsplikt

Du som söker bistånd blir registrerad i en personakt i socialregistret. I personakten förs journaler så länge du får bistånd. Dessa har du rätt att läsa. Socialregistret får bara användas av socialtjänstens personal samt för statistikuppgifter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Följande uppgifter om dig förs in i registret:
  • Personnummer.
  • Civilstånd.
  • Familjeställning.
  • Utbetalt bidrag.
  • Medborgarskap.
  • Flyktingstatus/UAT (för utländska medborgare).

Fem år efter sista utbetalningen av biståndet gallras handlingarna bort ur registret med undantag för de handlingar som behövs för forskningsändamål (enligt 12 kap. 2-4 §§ socialtjänstlagen).

Att du får bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL