Bidragsnorm

Hur stor summa du får, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn. Biståndet ska täcka kostnader för livsuppehälle.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökningar om försörjningsstöd prövas och beslutas av den kommunala socialtjänsten. Försörjningsstödet består av olika delar.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hygien
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Dagstidning och telefon

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din handläggare hos socialtjänsten.

När priser och konsumtionsmönster förändras ändras också beloppen i riksnormen. Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för skäliga levnadskostnader ligger till grund för dess justeringar.

Personliga kostnader inom bidragsnorm 2023

Barn och skolungdom

  <1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Summa: 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430
Utan lunch 5 dagar/ vecka 2270 2480 2210 2410        

Vuxna

  Ensamstående Sambo
Summa: 3490 6300

Gemensamma hushållskostnader inom bidragsnorm

Antal medlemmar i hushållet

  1 2 3 4 5 6 7
Summa: 1030 1250 1580 1790 2060 2330 2510

+180 kr per hushållsmedlem överstigande sju.

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Räkna ut ditt eventuella försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Ansökan gör du hos en handläggare på Enheten för socialt stöd och försörjning. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd.

Senast granskad 2022-11-22 av CECWIL