Årsredovisning kortversion 2023

Toppbild_Stridsbergsbron-750x416px-.jpg

Den 17 juni invigdes Stridsbergsbron. Det är Sveriges största dubbelklaffbro sett till längd, bredd och tyngd. Byggnationen av bron tog drygt 2,5 år där både väder, omvärldsläge och farledstrafik utmanade. Foto: Joachim Lamotte.

Trollhättan 2023
– så användes dina pengar

En kortversion av Trollhättans Stads årsredovisning

Peter Eriksson (M)

Kommun­styrelsens ordförande

Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande

2023 präglades av ett högt tempo och god leverans i hela organisationen. Kvalitén ökade inom flera områden, vilket är mycket glädjande samtidigt som kostnadskontrollen var god. Arbetet med att digitalisera och utveckla olika processer tog ett rejält kliv framåt tack vare en kombination av digital mognad, hög kunskap och budgeterade resurser. Resultat av detta ser vi redan nu. Både för medborgarna och oss internt.

Jag vill passa på att nämna några punkter, ibland många, som är oerhört viktiga och uppskattade av stadens invånare. Trollhättan var under 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige när det gällde att få långtidsarbetslösa i arbete, vilket skapar många positiva ringar på vattnet. Nöjdheten bland våra äldre på särskilda boenden ökade, något som har varit högt prioriterat och som värmer i hjärtat och skolresultaten pekade åt rätt håll.

Vi fick tydligt se hur destinationen Trollhättan stärktes genom att bland annat sjösätta Sommarpuls, Vårviks gård, Äventyrsgolf och ytterligare lekplatser.

En milstolpe i stadens infrastruktur var givetvis invigningen av Stridsbergsbron. En ytterligare passage över älven som stärker robustheten i vår infrastruktur.

Avslutningsvis vill jag lyfta medarbetarenkäten som mycket glädjande gick åt helt rätt håll. Personalen i Trollhättans stad visar på hög kompetens, kreativitet och stolthet - gör underverk varje dag. Ett stort tack till er!

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande


Befolkningsutveckling 1980-2023

Antal invånare

Vid årsskiftet hade Trollhättan 59 073 invånare, en minskning med 201 personer under 2023. Folkmängden har ökat över tid, främst beroende på ett födelseöverskott och ett inflyttningsöverskott från utlandet. Under 2023 var folkökningen i Sverige den lägsta sedan 2001, beroende på ett minskat barnafödande, ett lägre antal invandringar samt ett högre antal utvandringar. Även Trollhättans minskade folkmängd beror på en ökad utvandring och ett lågt födelsenetto.

 
 
1980
49 600
 
1985
49 173
 
1990
51 047
 
1995
52 482
 
2000
52 891
 
2005
53 302
 
2010
55 248
 
2015
57 092
 
2020
59 249
 
2022
59 274
 
2023
59 073
 

Året i siffror
– kronor per hundralapp

Härifrån kommer pengarna...

 

 
 Skatteintäkter
60 kr
 
 Skatteutjämning
 från staden
 
19 kr
 
 Riktade stadsbidrag
7 kr
 
 Avgifter och hyror
6 kr
 
 Försäljning
2 kr
 
 Finansiella intäkter
4 kr
 
 Övrigt
2 kr
 

...och så används de

(per 100-lapp)

 
 Vård och omsorg
34 kr
 
 Utbildning
31 kr
 
 Förskola och Fritidshem
14 kr
 
 Kultur och Fritid
6 kr
 
 Individ och familjeomsorg
7 kr
 
 Ekonomiskt bistånd
2 kr
 
 Räddningstjänst
 och samhällsskydd
 
1 kr
 
 Politisk verksamhet
1 kr
 
 Övrigt
4 kr
 
Dan Jonasson

Resultat

Dan Jonasson, Ekonomichef

Årets resultat uppgick till +319 mkr, vilket innebar en budgetavvikelse om +285 mkr, samt ett högre resultat med 256 mkr jämfört med bokslut 2022 (+63 mkr).

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgick till +62 mkr och motsvarar 1,4 % av de budgeterade nettokostnader. Andra stora budgetavvikelser var skatteintäkter och utjämningsbidrag (+72 mkr), finansnetto (+96 mkr), centrala anslag för särskilda åtgärder/oförutsett (+35 mkr) och gemensamma poster (+16 mkr).

Trollhättans Stad har sammantaget under de senaste fem åren redovisat resultatnivåer med ett genomsnitt om 4,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket framför allt är en effekt av de senaste fyra årens starka resultat. Årets resultat på +319 mkr har påverkats positivt av tillfälliga engångsposter. Det underliggande resultatet exklusive engångsposter uppgick till +74 mkr. Årets investeringar uppgick till 365 mkr varav de största investeringarna var fastighetsförvärv (104 mkr), Vårvik/Stridsberg/Knorretorpet gatuutbyggnad (28 mkr) och Stridsbergsbron (74 mkr).

Det lagstadgade balanskravet uppfylldes 2023. Av de tre politiskt antagna finansiella målen (resultatmål, soliditetsmål, självfinansieringsgrad investeringar) uppfylldes två. Självfinansiering av investeringar uppnåddes inte.


Kommunens resultat 2019–2023

 
2019
36 Mkr
 
2020
296 Mkr
 
2021
261 Mkr
 
2022
63 Mkr
 
2023
319 Mkr
 
Per invånare, kr
  2023 2022
Intäkter 91 565 83 308
Varav skatteintäkter och utjämning 72 893 69 356
Kostnader 86 148 82 228
Resultat 5 400 1 063
Bruttoinvesteringar 6 450 6 866
Tillgångar 88 247 83 376
Skulder och avsättningar 35 972 36 660

Lite siffror
om Trollhättan 2023

 • Totalt 59 073 invånare varav kvinnor 49,6 %.
 • 44 % av invånare i åldrarna 25–64 år har eftergymnasial utbildning.
 • 263 nya bostäder färdigställdes, varav 202 lägenheter i flerbostadshus.
 • 13 800 studenter vid Högskolan Väst.
 • Arbetslösheten minskade under 2023 från 9,1 % till 8,6 %.
 • 7 201 elever i grundskolan/för- skoleklass.
 • 9 792 ungdomar (7-25 år) var medlemmar i idrottsföreningar.
 • Andel ekologiska livsmedel i % av kostnaden uppgick till 23.
 • Utbildning samt vård och omsorg står tillsammans för 65 % av Trollhättan Stads totala kostnader.
 • 420 boende på särskilt boende för äldre.
 • I Trollhättan finns 4 500 arbetsställen, varav 2 000 aktiebolag.

En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

 • Exempel på obligatoriska uppgifter:
  Förskola, grundskola, omsorg för äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, bibliotek, plan- och byggfrågor, stadsplanering.
 • Exempel på frivilliga uppgifter:
  Kultur och fritid, näringslivsutveckling, konsumentvägledning.
 

Året som gått 2023

Trollhattearet_Arets-drogforebyggande-kommun_260x207px.jpg
Trollhattearet_KC_260x207px.jpg
Trollhattearet_Medarbetare-fran-hemtjansten_260x207px.jpg
 • Trollhättans stad utsågs till årets drogförebyggande kommun för arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
 • Trollhättans Stad fick över fyra miljoner kronor för att arbeta med att främja biologisk mångfald i ett EU-projekt tillsammans med åtta samarbetspartner från fem olika länder.
 • Ombyggnation av Kungsgatan startades. Kungsgatans roll ska stärkas som stadskärnans park- och paradgata. Det görs med en ny allé, mycket grönska, mer och bättre belysning, sociala mötesplatser och integrerad lek.
 • Trollhättans stad - Topp 10 i landet för svar på e-post och en klar förbättring jämfört med förra året när det gäller telefonin.
 • Hemtjänstindexen för Sveriges kommuner visade en avsevärd förbättring för Trollhättan. Trollhättans Stad har klättrat hela 116 placeringar och placerar sig nu på plats 76 av 289 kommuner.
 • Under maj och juni besökte Trollhättans rådgivare för biologisk mångfald, Anna Brandeby Harström, trädgårdar i Trollhättans kommun. -Intresset var stort när anmälan öppnades, vår förhoppning att få 30 intresserade trädgårdsägare överträffades med råge.

Några ord
om framtiden

Trollhättan kommun har ett attraktivt läge i Trestad (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg) med närhet till regionens största stad Göteborg. En högskola och en flygplats i kommunen bidrar till en attraktiv kommun. Kommunen befinner sig i ett expansivt skede och har som målsättning att på sikt växa i befolkning.

VISION:
Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

 

 • En växande kommun som Trollhättan behöver mer kommunal service i form av förskolor, skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet, vård- och omsorgsboenden med mera. Detta gör att det är fortsatt hög aktivitet på byggnation av nya kommunala verksamhetslokaler kommande år.
 • Trollhättans Stad har flera pågående och planerade exploateringsprojekt för bostäder, bland annat i de nya stadsdelarna Lärketorpet, Vårvik samt Hults Höjd.
 • Arbetet inom Agenda 2030 sker i tre huvudprocesser där prioriterade områden identifieras gemensamt mellan förvaltningar och koncernbolag; gemensam färdplan för social hållbarhet, kommande Färdplan klimat och bred samverkan för biologisk mångfald.
 • Trafikverket har en pågående utredning om hur en ny slussled ska dras vilket kan få stora konsekvenser för invånarna, natur- och kulturmiljöer. Beslut förväntas komma under år 2024.
 • Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan kommer att intensifieras samtidigt som pågående projekt med fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder, planprogram för Sydöstra stadsdelarna och gestaltad livsmiljö kommer att fortgå. Inom ramen för arbetet med översiktsplan kommer även ett antal nya fördjupningsarbeten och analyser att startas upp, till exempel utvecklingsinriktning för området Stallbacka. I samband med pågående översiktsplanearbetet kommer en markstrategi tas fram dels för stadens befintliga markinnehav, dels identifiera intressanta strategiska förvärv.
 • Framtagande av en ny bostadsförsörjningsplan kommer initieras och synkroniseras med övrigt planarbete, enligt lagkrav behöver en ny Bostadsförsörjningsplan antas senast 2026. Ett viktigt första steg i arbetet är ta fram en analys som ligger till grund för riktlinjer och mål kring bostadsbyggande och bostadsförsörjning.
 • Ett prioriterat arbete är att få fram detaljplaner för villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus för att ha färdig planlagd tomtmark att tillgå när marknaden vänder uppåt. Ett speciellt fokus kommer att läggas på att få ut 15–20 radhus i befintlig detaljplan i Hjulkvarnelund på marknaden som ett komplement till de planerade flerfamiljshusen i stadsdelen Vårvik med en ambition om en byggstart under 2025.
 • Extra kraft kommer läggas på att detaljplanelägga ytterligare verksamhetsmark i Stallbacka för att möta intresset som finns från olika aktörer att etablera sig i området.
 • Det ekonomiska utrymmet är en grundförutsättning för att bedriva välfärdstjänster inom den kommunala verksamheten. De kommande åren från och med år 2024 ser utmanande ut för att skapa ett ekonomiskt utrymme för att bedriva nuvarande verksamhet utifrån de finansiella målen. Det demografiska trycket kommer att öka under lång tid framåt och intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ser inte ut att växa i samma takt som förväntad kostnadsutveckling. Ett sätt att lösa finansieringsgapet på sikt är att bed-riva verksamheten effektivare och bland annat utnyttja potentialen i möjligheten att digitalisera olika processer och arbetsmoment och utnyttja ny teknik som till exempel AI. Utöver det kommer det att krävas ytterligare kostnadsanpassningar inom kommunens verksamheter.

Investeringar

Årets totala nettoinvesteringar uppgick till 365 miljoner kronor. Staden har under året arbetat med omkring 130 olika investeringsprojekt under året. Här är några av de största:

Investeringar_Den-stora-invigningsdagen_420x420px.jpg

 • Fastighetsförvärv 104 mkr
 • Stridsbergsbron 74 mkr
 • Stridsberg/Vårvik/Knorretorpet gatuutbyggnad 28 mkr
 • Hjulkvarn 11 mkr
 • Gång- och cykelväg Oscarsbron 10 mkr

Investeringar_Invigning-av-Uppharads-skola_420x420px.jpg

Investeringar_Renoveringen-av-Oscarsbron_420x420pxt.jpg

Senast granskad 2024-04-29 av KLALIW