Småpengar i glasburkar

Ekonomi och budget

Trollhättans Stads budget är den plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inför varje år upprättas en mål- och resursplan med budget vilket är kommunens viktigaste styrdokument. Kommunfullmäktige beslutar i mål- och resursplanen om de fokusområden och prioriterade mål staden som helhet ska sträva mot. Budgeten visar hur pengarna för det nästkommande året fördelas mellan nämnderna samt innehåller en plan för ytterligare två år. Nämnderna fördelar i sin tur ut pengarna på verksamheterna. Under året görs löpande uppföljningar av ekonomin med en delårsrapport i april och ett delårsbokslut i augusti.
För år 2020 är den totala driftbudgeten för Trollhättans Stad 3,7 miljarder. Nedan framgår hur pengarna inför kommande budgetår är fördelade mellan nämnderna. 

Utbildningsnämnden 31%, Omsorgsnämnden 30%, Kommunstyrelsen 21%, Arbetsmarknads- och socialnämnden 10%, Kultur- och fritidsnämnden 5%, Samhällsbyggnadsnämnden 3% och övriga nämnder 0%

Den största andelen går till skola och omsorg.

Var kommer pengarna ifrån?

Den kommunala verksamheten finansieras till störst del av skatteintäkter som baseras på en kommunal skattesats kommunfullmäktige fastställer varje år. För år 2020 är kommunalskatten 22,36%. En mindre del av verksamheten finansieras av statsbidrag samt avgifter för exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, renhållning m.m.

Delar av intäkterna används för att finansiera investeringar. Nedan diagram visar hur den totala investeringsbudgeten år 2020 på 214 miljoner fördelas mellan nämnderna.

Utbildningsnämnden 17%, Omsorgsnämnden 7%, Kommunstyrelsen 22%, Kultur- och fritidsnämnden 7%, Samhällsbyggnadsnämnden 47%, Arbetsmarknads- och socialtjänsten 0%

Samhällsbyggnadsnämnden står för närmare hälften av investeringarna där bland annat byggandet av Stridsbergsbron ingår.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att säkerställa god ekonomisk hushållning har tre finansiella mål tagits fram. De tre finansiella målen är:

  • Resultatmål – Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag (exklusive jämförelsestörande poster) för att klara investeringsnivån.
  • Kapacitetsmål – Soliditeten med fullfondering av pensioner (det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna) ska öka eller hållas oförändrad.
  • Investeringsmål – Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel (med undantag för exploateringsprojekt och stora infrastrukturprojekt).
Sedlar av olika valörer

Skattekollen

Vart går mina skattepengar? Här kan du enkelt ta reda på hur kommunalskatten fördelas i Trollhättan.

Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning Trollhättans Stad som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Symbolisk bild som ska representera Årsredovisning: Förstoringsglas som förstorar massa diagram på ett papper.

Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över årets verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter – det är här vi ser "hur det blev". I årsredovisningen hittar du också revisionsberättelsen.

Lärare lutad över skrivbord och lyssnar på sina elever

Dialog och synpunkter

Lämna in dina förslag, klagomål, frågor och diskutera med oss!

Senast granskad 2021-09-16 av PERIVA