Gammal vybild över Trollhättefallen och industin

Trollhättans historia

Redan för 7000 år sedan bosatte sig människor här i Trollhättan. Då var det framför allt öarna runt Stallbacka som stenåldersmänniskorna föredrog.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Få kommuner har så mycket historia att erbjuda som Trollhättan. Främst är det våra stora vattenfall som i alla tider dragit människor till trakten. Antingen för att beskåda det fantastiska skådespel de framforsande vattenmassorna bjuder eller för att använda vattenkraften.

Guldfynd

Ute på slätten vid Vittene hittades en höstdag 1995 det tredje största guldfyndet i Sverige. Det visar att människor har bott här för 2000 år sedan. På 1360 talet byggdes Ekholms Slott på en av Stallbackaöarna, Slottsön. Hit bjöd drottning Margareta in Erik av Pommern för att i flera månader, göra upp om unionens styrande. På slottets ägor låg också Trollhätta Qvarn, nuvarande Hjulkvarn där man malde "för räntan alena till husets tarv" det vill säga man var tvungen att mala till slottets behov.

Namnet Trollhättan

Från början kallades området Stora Edet. Lilla Edet ligger 16 km nedströms och har fortfarande kvar sitt namn. Ordet Ed kommer av namnet Eidhar vilket betyder trång passage. Det var svårt att ta sig förbi de stora fallen i Stora Edet liksom de mindre fallen i Lilla Edet.

Namnet Trollhättan kommer av namnet troll och hätta. Man trodde att det var troll i fallen och att det var deras hättor som man såg sticka upp som öar. 

Överlista fallen

Göta Älv blev tidigt en farled mellan Vänern och Västerhavet. Problemet var att det fanns hinder på tre ställen; i Lilla Edet, Trollhättan och Vargön. Här var man tvungen att lasta om och köra allt gods på land.

Första gången man började fundera på att bygga en kanalled förbi fallen var på Gustav Vasas tid. Då var det biskop Brask som stod för idén. Det skulle emellertid ta fram till 1607 innan den första slussen stod färdig i Lilla Edet och inte förrän 200 år senare blev den första slussleden klar i Trollhättan.

Innan dess hade både Polhem, Ekeblad och Elvius gjort sina försök under 1700-talet. Ekeblads sluss blev klar så småningom men hela slussarbetet lades ner då den nästan färdiga Flottbergsdammen krossades av drivande virke och flera människor omkom. I själva verket berodde det mycket på pengabrist eftersom Karl XII i stort sett satt svenska staten i konkurs.

1800-års slussled - världens åttonde underverk

Kanalfrågan hade aldrig dött och strax före Gustav III:s död hade man gjort flera försök att förverkliga planerna på en kanal förbi fallen. Det blev under förmyndarregenten hertig Karl som frågan aktualiserades igen då han tog med den fjortonårige Gustav IV Adolf till Trollhättan.

Man bad om förslag till kanalbygget. Det förslag som antogs hade sammanställts av brukspatron Peter Bagge och direktör W Chalmers i Göteborg. Tillsammans med von Platen lovade de att fullborda bygget på sex år och lyckades med detta. År 1800 stod den första slussleden färdig i Trollhättan.

Ute i världen såg man på denna som världens åttonde underverk. Det lockade många nyfikna att kombinera nytta med nöje, genom att studera teknik vid en romantisk plats. 

1844-års slussled

Göta Kanal mellan Vänern och Östersjön, invigdes 1832 och denna hade byggts för större båtar än slussleden förbi Trollhättan. Kravet på att dessa stora båtar skulle kunna gå hela vägen till Västerhavet växte och det var dags att sätta igång att bygga på nytt.

Det blev Nils Ericsson som fick utarbeta en plan för detta och 1838 på börjades ett nytt slussbygge. Det tog återigen sex år att färdigställa en slussled och 1844 kunde kung Oscar I:s båt, Esplendior som första båt, ta sig genom denna.

Dessa båda slussleder användes gemensamt fram till 1916 då den slussled som än idag används, invigdes. 

1916-års slussled

Hittills hade slussarna ägts av Kanalbolaget men 1904 köptes allt av staten. Man började genast förbereda nästa ombyggnad. Chef för denna var Vilhelm Hansen, han var en banbrytare inom väg- och vatten och han blev även Vattenfallsstyrelsens förste generaldirektör.

Nu byggde man stort. Fartygen kunde nu vara 87 meter långa och 12,5 meter breda med ett djupgående på 4 meter. Denna farled användes än idag men har moderniserats och byggts ut så att ännu lite större båtar kan ta sig igenom. 

Kraftverksbygget

Längs fallen hade sedan århundraden tillbaka sågar och kvarnar legat. Runt 1900-talet kom idén om bygga ut kraftverk vid fallen. Man hade då två stora problem. Det första var vem som ägde fallen och det andra var om det var riktigt att staten skulle gå in som företagare. Det visade sig att det var Kronan som ägde strömmarna och endast hade arrenderat ut dem tidigare. Och efter att staten köpt in Kanalbolagets egendom bildades "Styrelsen för Trollhätte kanal- och vattenverk."

Staten bestämde sig alltså för att bli företagare i kraftverksbranschen. Detta brukar man kalla det moderna Sveriges födelse - att staten gick in som ägare för första gången. Detta verk skulle så småningom bli ett av Sveriges tre stora affärsdrivande verk.

1907 började kraftverket byggas och redan efter tre år var man färdig med fyra aggregat om tillsammans 40 000 hästkrafter. Olidan som denna första kraftstation hette skulle så småningom innehålla tretton aggregat.

I Hojumsstationen som blev färdig 1942 finns ytterligare tre aggregat. I dag har Olidan 7 och Hojumstationen 3 aggregat i drift och kan tillsammans producera 240 MW.

Trollhätteborna

De första pålitliga trollhätteborna var bönderna. Redan i slutet av 1400-talet fanns det sågar runt Göta Älv och då låg de oftast längre uppåt älven än fallen. Här malde bönderna till husbehov. De hade slagit sig ned på Tunhemsslätten för vid fallen ville ingen bo.

De första anställda arbetarna var "mosekarlarna" det vill säga timmerflottare. Man fraktade timmer från Värmlandsskogarna och dessa skulle flottas ända ner till Kongahälla och Lödöse. Virket användes till "mastespiror" som var en typisk svensk exportvara redan på 1500-talet.

När sedan Göteborg anlades 1621 behövdes mycket timmer. I slutet på 1600-talet började också kvarnarna att drivas affärsmässigt. Nu blev det också fler bofasta. Man både hade bönder, sågare och mjölnare och det var bäddat för en expandering av både befolkning och området.

Byggnader

I början av 1700-talet fanns det mer än 30 anläggningar utmed älven. Senare under detta århundrade började man slå samman sågarna och ett samhälle började växa fram.

På älvstranden anlades stugplatser i de större sågarnas regi. Ett sådant var Stora Hojum. Trollhättans äldst bevarade bostadshus "Andersinska Huset" även kallat Nordkap är från denna tiden. Kanalbolaget bidrog till att ett högre socialt skick drogs till Trollhättan och med dessa blev också husen pampigare och större. Ett sådant hus byggdes av David Jocknick, det så kallade Jocknickska huset. Trollhättan fick en helt nu stil.

Industrier

När kanalen och senare kraftstationerna blev klara tog den moderna industrin verkligen fart. De flest industrierna låg på Malgön och Önan som blev Trollhättans första industriområde.

Sågverken dominerade länge men i och med 1844 års slussled fanns de bästa tänkbara förutsättningar för att växa som industriort. Här fanns kraft i överflöd och goda kommunikationer. Vid Västkusten fanns det dessutom goda avsättningsmöjligheter.

Nohab

Trollhättans Mekaniska Verkstad grundades 1847 av Nydqvist, Lidström och Holm. När Lidström avlidit i kolera fick detta företag namnet Nydqvist och Holm AB, Nohab.

Nohabs insatser gjorde att Trollhättan blev ett namn på världskartan. Man började tillverka vattenturbiner men blev snart specialist på att tillverka lok. Det första loket tillverkades 1865.

Under 1920-talet då Sverige drabbats av en lågkonjunktur klarade sig Nohab bra. Man fick en order från Ryssland på 1000 lok. Denna order minskades till 500 men var fortfarande den största order som skrivits i branschens historia. Man levererade ett lok varannan dag. Denna tid kallas "Rysstiden" i folkmun. Ett minne från den är Rysskajen varifrån loken lastades på ångaren Neebing, det största fartyg som kunde passera slussarna. Dess mörkhyade besättning sägs ha charmat den kvinnliga befolkningen och gett levande minnen från denna tid!

1936 övertogs bolaget av Bofors AB och 1986 lades företaget ner.

Volvo Aero Corporation

Nohab började även tillverka flygplansmotorer 1930. Ur detta utvecklades ett självständigt bolag, Svenska Flygmotor 1937. Det är detta bolag som först hette Volvo Aero Corporation och idag GKN Aerospace.

Stridsberg & Biörck

År 1876 grundades Gullöfors Bruk, mera känt som Stridsberg & Biörck. Fabrikerna låg först vid Gullöfallet men flyttades senare norrut. Företaget började framställa eget stål 1879 och fick snart världsrykte, mycket tack vare den höga kvalitet som deras sågar hade.

Svenska Aeroplan AB

I slutet av 1930-talet bildades SAAB för att tillverka militärflygplan. 1944-45 i krigsslutet beslutades att man skulle hitta en ersättningsindustri. Man kom fram till att det skulle vara bilar. 1947 visas den första prototypen av en SAAB.

Trollhättan blir stad

Det egentliga Trollhättan utgjorde en del av Gärdhems socken i Tunhems pastorat. Den 7 augusti 1857 bestämde Kunglig Majestät att Trollhättan skulle bli egen församling. Vid den här tiden var Trollhättan i själva verket större ur befolkningssynpunkt än de flesta andra svenska städer.

Man ansåg dock att bebyggelsen var oordnad och därför fick Nils Ericsson i uppdrag att göra en stadsplan. Ericson gjorde då breda gator i klassiskt mönster och det är detta som idag är Trollhättans stadskärna med Storgatan, Österlånggatan och Strandgatan som centrum. År 1911 bestämdes sedan att Trollhättan skulle bli stad men det skulle dröja ända till 1916 innan stadsrättigheterna inrättades.

Relaterad information

Det går att se på Trollhättans historia ur många olika perspektiv, alltifrån de stora händelserna till enskilda människors levnadsöden och det finns många källor att hitta information om Trollhättans historia.

Se bilder i Innovatums bildarkiv

Senast granskad 2021-06-09 av CLASBEN