Årsredovisning kortversion 2022

Trollhättan 2022
– så användes dina pengar

En kortversion av Trollhättans Stads årsredovisning

Peter Eriksson (M)

Kommun­styrelsens ordförande

Peter Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande

2022 var ett år som präglades av flera osäkerhetsfaktorer. Pandemin hade fortfarande påverkan på flera områden i samhället även om den i styrka klingade av alltmer på grund av vaccinets effekt. När vi väl trodde att vi skakat av oss bekymren och började sikta framåt kom de chockerande nyheterna om Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Ett helt ofattbart agerande i vår direkta geografiska närhet där vi snabbt fick ställa in oss på att stora flyktingströmmar från Ukraina kunde bli verklighet.

I denna kontext har Trollhättans stad med alla medarbetare verkat i och levererat service till Trollhätteborna. Helt klart inte alltid så lätt, men det har ändå genomförts. Ett starkt resultat har bidragit till finansiering av årets investeringar.

Mycket av det som gjorts har varit bra, till och med lysande, men det finns också områden där arbetet måste skruvas upp för att få högre kvalité och resultat. Det tar vi med oss i arbetet kommande år.

Jag vill härmed ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare för det gångna årets insatser för invånarna i Trollhättan.

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande 2023


Befolkningsutveckling 1980-2022

Antal invånare

Vid årsskiftet hade Trollhättan 59 274 invånare, en folkökning med 120 personer under 2022. Folkmängden har ökat över tid, främst beroende på ett födelseöverskott och ett inflyttningsöverskott från utlandet.

 
 
1980
49 600
 
1985
49 173
 
1990
51 047
 
1995
52 482
 
2000
52 891
 
2005
53 302
 
2010
55 248
 
2015
57 092
 
2020
59 249
 
2022
59 274
 

Året i siffror
– kronor per hundralapp

Härifrån kommer pengarna...

 

 
 Skatteintäkter
63 kr
 
 Skatteutjämning
 från staden
 
20 kr
 
 Riktade stadsbidrag
7 kr
 
 Avgifter och hyror
4 kr
 
 Försäljning
2 kr
 
 Finansiella intäkter
2 kr
 
 Övrigt
2 kr
 

...och så används de

(per 100-lapp)

 
 Vård och omsorg
33 kr
 
 Utbildning
31 kr
 
 Förskola och Fritidshem
13 kr
 
 Kultur och Fritid
6 kr
 
 Individ och familjeomsorg
6 kr
 
 Ekonomiskt bistånd
2 kr
 
 Gator, vägar och parker
3 kr
 
 Räddningstjänst
 och samhällsskydd
 
1 kr
 
 Politisk verksamhet
1 kr
 
 Övrigt
4 kr
 
Dan Jonasson

Resultat

Dan Jonasson, Ekonomichef

Årets resultat uppgick till +63 mkr, vilket innebar en budgetavvikelse om +33 mkr, samt ett lägre resultat med 198 mkr jämfört med bokslut 2021 (+261 mkr).

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgick till +89 mkr och motsvarar 2,3 % av verksamhetens nettokostnader. Andra stora budgetavvikelser var skatteintäkter och utjämningsbidrag (+105 mkr), centrala anslag för särskilda åtgärder/oförutsett (+33 mkr), gemensamma poster (+45 mkr) och finansnetto (-253 mkr).

Trollhättans Stad har sammantaget under de senaste fem åren redovisat resultatnivåer med ett genomsnitt om 3,3 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket framför allt är en effekt av de senaste tre årens starka resultat. Årets resultat på +63 mkr och det underliggande resultatet exklusive engångsposter på +275 mkr, är ett mycket starkt resultat som har bidragit till att finansiera årets nettoinvesteringar på totalt 384 mkr.

De tre politiskt antagna finansiella målen (resultatmål, soliditetsmål, självfinansieringsgrad investeringar) och det lagstadgade balanskravet uppfylldes under 2022.


Kommunens resultat 2018–2022

 
2018
-14 Mkr
 
2019
36 Mkr
 
2020
296 Mkr
 
2021
261 Mkr
 
2022
63 Mkr
 
Per invånare, kr
  2022 2021
Intäkter 83 308 80 197
Varav skatteintäkter och utjämning 69 356 66 386
Kostnader 82 228 75 785
Resultat 1 063 4 412
Bruttoinvesteringar 6 866 6 559
Tillgångar 83 376 79 775
Skulder och avsättningar 38 803 36 194

Lite siffror
om Trollhättan 2022

 • Totalt 59 274 invånare varav kvinnor 49,6 %.
 • Invånarnas medelålder 2022 var 40,8 år.
 • 43 % av invånare i åldrarna 25–64 år har eftergymnasial utbildning.
 • 99 nya bostäder färdigställdes 2022, varav 20 i flerbostadshus.
 • 13 300 studenter vid Högskolan Väst.
 • Arbetslösheten minskade med 1,3 % under 2022 och uppgick till 9,1 %.
 • 7 235 elever i grundskolan/för- skoleklass.
 • 9 427 ungdomar (7-25 år) var medlemmar i idrottsföreningar.
 • 99 procent av koncernens köpta energi var fossilfri.
 • Andel ekologiska livsmedel i % av kostnaden uppgick till 35.
 • 42 220 beviljade hemtjänsttimmar.
 • 4 666 månadsanställda i Trollhättans Stad.
 • I Trollhättan finns 4 500 arbetsställen, varav 2 000 aktiebolag.

En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

 • Exempel på obligatoriska uppgifter:
  Förskola, grundskola, omsorg för äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, bibliotek, plan- och byggfrågor, stadsplanering.
 • Exempel på frivilliga uppgifter:
  Kultur och fritid, näringslivsutveckling, konsumentvägledning.
 

Trollhätteåret 2022

Sveriges bästa friluftskommun 2022
Den dubble OS-guldmedaljören Nils van der Poel
bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner
 • Trollhättans stad utsågs som Sveriges bästa friluftskommun 2022.
 • Efter två års pandemiuppehåll gjorde Fallens Dagar, Sveriges äldsta stadsfestival, comeback den 15–17 juli. Det blev en folkfest med aktiviteter, evenemang och konserter som avlöste varandra.
 • Projektet ”grönare skolgårdar” startas som ett led i Trollhättans satsning på ”bred samverkan för biologisk mångfald”. Tio förskolegårdar och en skolgård kommer att få perennplanteringar som är särskilt bra för pollinerande insekter.
 • Den 26 mars hyllades den dubble OS-guldmedaljören Nils van der Poel på Drottningtorget. 5 000 Trollhättebor deltog i firandet.
 • Trollhättan har ett fortsatt högt nöjd-kund-index när lokala företag sätter betyg på stadens myndighetsutövning. Staden rankas på en 6:e plats för kommuner över 40 000 invånare.
 • Helsingborg vann utmärkelsen Årets Stadskärna 2022, med Trollhättan på delad silverplats tillsammans med Simrishamn.
 • Trollhättan utsågs till Sveriges bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner och kommer tvåa totalt sett efter Helsingborg, enligt Cykelfrämjandet.
 • LONA-ansökningar till länsstyrelsen för fem olika naturvårdsprojekt har fått ”grönt Ljus”. Arbetet med att bevara, utveckla och visa upp den biologiska mångfalden i Trollhättan kan nu växla upp.
 • Folkets Park invigdes på nytt den 14 maj. Utemiljöer och byggnader har rustats upp och ingår i stadens nya stadspark.

Några ord
om framtiden

Trollhättan kommun har ett attraktivt läge i Trestad (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg) med närhet till regionens största stad Göteborg. En högskola och en flygplats i kommunen bidrar till en attraktiv kommun. Kommunen befinner sig i ett expansivt skede och har som målsättning att växa till 70 000 invånare.

VISION:
Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

 

 • Trollhättans Stad har flera pågående och planerade exploateringsprojekt för bostäder, bland annat i de nya stadsdelarna Lärketorpet, Vårvik och Hults Höjd.
 • Byggnationen av en ny bro över Göta älv, Stridsbergsbron har pågått under 2022 och planeras att färdigställas under första halvåret 2023. Bron ansluter till den nya stadsdelen Vårvik väster om älven.
 • Den nya stadsdelen Vårvik har fortsatt att byggas ut med bland annat huvudgata och restaurering av kulturmiljön. 2023 förväntas huvudgatan stå klar och Stridsbergsbron ska öppnas för trafik. Stridsbergstorget kommer att invigas tillsammans med filfabriken.
 • Trafikverket genomför utredning om hur en ny slussled ska dras vilket kan få stora konsekvenser för invånare, natur och kulturmiljöer. Beslut förväntas under 2023.
 • För att en växande kommun ska fungera behövs även mer kommunal service i form av förskolor, skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet med mera. Detta gör att det kommer att vara hög aktivitet på byggnation av nya kommunala verksamhetslokaler kommande år.
 • I samverkan med stadens bolag har ett arbete pågått för att få en gemensam nuläges- och målbild för social hållbarhet som en följd av den sociala oro som förekommit i delar av staden. Målet är att arbeta gemensamt inom koncernen för ökad social hållbarhet och attraktionskraft.
 • Det ekonomiska utrymmet är en grundförutsättning för att bedriva välfärdstjänster inom den kommunala verksamheten. De kommande åren från och med 2024 ser utmanande ut för att skapa ett ekonomiskt utrymme för att bedriva nuvarande verksamhet utifrån de finansiella målen. Ett sätt att lösa finansieringsgapet är att bedriva verksamheten effektivare och utnyttja potentialen i digitalisering av olika processer och arbetsmoment.

Investeringar

Årets totala investeringar uppgick till 380 miljoner kronor. Staden har genomfört cirka 130 investeringsprojekt under året här är några av de största:

stridbergsbron.jpg

 • Stridsbergsbron 130 mkr
 • Stridsberg/Vårvik/Knorretorpet gatuutbyggnad 81 mkr
 • Fastighetsförvärv 28 mkr
 • Hjulkvarn 19 mkr
 • Bro Stallbackavägen södra och östra flygmotorrondell 14 mkr
 • Gång- och cykelväg Oscarsbron 6 mkr

slattbergshallen.jpg

kontaktcenter.jpg

Senast granskad 2023-04-27 av KLALIW