Ett flygfoto över planområdet i Alingsåker

Alingsåker 4:8, verksamheter

LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Schematisk bild av planprocessen med skedet laga kraft markerat

Planområdet är beläget mellan Holmsvägen och Sjuntorpsvägen, invid E45 i tätortens södra del, och pekas ut i kommunens översiktsplan som ett verksamhetsområde med goda annonslägen mot E45. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Planläggning och utbyggnad planeras i etapper varav den första etappen, med tillfart från Holmsvägen, omfattar cirka 9 ha kvartersmark. Marken inom området ägs av Trollhättans kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen inom området för verksamheter och kontor. Inom området föreslås även plats för en drivmedelsstation.

Detaljplanen handlades med utökat förfarande (PBL 5:7) eftersom den bedömdes vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Förslaget har stöd i kommunens översiktsplan.

Under framtagandet av detaljplanen har undersökning gjorts för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Plankontoret bedömde att ett genomförande av detaljplanen inte medförde risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen framförde under plansamrådet att man delar denna uppfattning, således behövdes inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-03-15 av HJAOSK