Bilden visar en kamin

Eldstad

Planer på installera eldstad?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid installation av eldstad finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Dessa åtgärder kräver anmälan

  • installation av kamin, eldstad eller rökkanal
  • en väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
  • kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.

Bygglov kan krävas om återgärden avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende.

Att tänka på inför val av kamin

Kraven på rumsvärmares utsläpp och verkningsgrad får vid ändring av byggnad anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättning, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning.

Äldre byggnader

Avser man att installera en kamin i en byggnad som tidigare har haft en sådan och man vill välja en kamin som till ålder och karaktär är anpassad till byggnadens, så är det ett skäl att anpassa kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Vad som menas med anpassad till byggnadens ålder och karaktär får bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som tidigare rimligen hade kunnat finnas i byggnaden.

Nyare byggnader

Vid nyinstallation görs bedömningen med hjälp av samma principer som för äldre byggnader. 

Vilka byggnader som är av den karaktären att de inte var tänkta att ha någon kamin måste bedömas utifrån den enskilda byggnaden och dess förutsättningar. Förekomsten av eldstäder har varierat över tid men även varit olika på landsbygden respektive tätorter. Under 1920-talet kom centralvärmen att bli det dominerande uppvärmningssättet i nya byggnader och kaminer blev mera sällsynta.Detta gäller särskilt städerna medan kaminer levde kvar längre på landsbygden.

Högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåer
på lägst tillåtna verkningsgrad vid nominell effekt

 

CO
vol. % (max)
Värdena gäller för torr gas vid 13 % O2

Verkningsgrad
% (min)

Braskamin 0,12 vol.% 65 %
Pelletseldande kaminer 0,024 vol.% 79 %
Kökspannor 0,12 vol.% 65 %
Insatser 0,12 vol.% 65 %

 

 

Saker som är bra att veta vid installation av eldstad

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en figur som drömmer om en eldstad

Börja med anmälan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en anmälan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er anmälan. 

Text bild 1
Fasadritning

Fasadritning

Innehåller de berörda fasaderna, takvinkel och byggnadshöjd. Marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Vid installation av eldstad ska skorsten illustreras. Vid installation av solceller ska solcellspanelerna

Bilden visar en planritning och en skalstock på 1: 100

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta. Vid installation av eldstad ska placeringen  vara utmärkt på planritningen.

Bilden visar ett papper med texten prestandadeklaration.

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration är en deklaration av att eldstaden uppfyller angivna egenskaper.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

Blankett

Klicka för att komma till blanketten

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur som är överstruken

Kontrollansvarig (KA) behövs inte

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Bilden visar ett överstruket dokument med texten kontrollplan på

Kontrollplan behövs inte

Det är inte alltid kontrollplaner behövs. Vid enklare projekt som exempel installation av eldstad, carport, växthus, förråd, skärmtak, altan m.m. behövs det inte kontrollplan. I de allra enklaste ärendena, där en kontrollplan inte behöver tas fram, är byggherren ändå ansvarig för att arbetet följer lagar och föreskrifter.

Bilden visar ett överstrucket dokument med texten tekniskbeskrivning på

Tekniskbeskrivning behövs inte

Här beskrivs att den tilltänkta byggnadens material har bärförmåga, skydd mot buller, säkerhet i händelse av brand med mera.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in anmälan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten  och tillhörande handlingar.

När anmälan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er anmälan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Anmälan på bygglovskontoret

Nu har anmälan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar en figur som har flera dokumet runt omkring sig

Handläggare

Nu har anmälan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och reda ut oklarheter och göra en bedömning. Är ärendet komplett så ges startbesked.

Steg 6
Bilden visar ett dokument med texten starbesked på.

Startbesked

Dags att skicka ut startbesked till sökande. Startbeskedet innehåller information om att få påbörja installation/byggnation och begäran om slutbesked.

Steg 7
Bilden visar verktyg som fast nyckel mutter och bultar

Börja installera

Nu kan den som har sökt börja installera.

Steg 8
Bilden visar ett dokument med testen SRR besiktningsprotokoll

Skicka in handlingarna inför slutbesked

För att få använda sin eldstad måste man först låta en skortsensfejartekniker utföra en besiktning. Besiktningsprotokollet ska sedan skickas in till bygglovskontoret, för att sedan kunna utfärda ett slutbesked.

Steg 9
Bilden visar ett dokument med testen slutbesked på

Slutbesked

Bygglovskontoret kontrollerar att handlingar som ingår i anmälan har följts. Därefter får sökande slutbeskedet skickat till sig.

Steg 10
Bilden visar en figur brevid en kamin

Använda

Nu får den nya byggnationen/Installationen användas.

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-09-20 av REBLJU