Information om blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator. Om du är intresserad av att sätta ut blomlådor kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för att göra detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Om gatan

  • Alla gator i staden är inte aktuella för att placera ut blomlådor. Det gäller till exempel huvudvägar, vägar där bussar kör och utryckningsvägar.
  • Efter samråd med oss får blomlådorna ställas ut från det att gatan har vårstädats, det vill säga att allt vintergrus sopats upp. Lådorna får stå framme som längst till 15 oktober, om det första snön faller innan dess ska lådorna tas bort då.
  • Tillstånd lämnas ett år i taget och vi tar inte ansvar för blomlådor som inte kan användas om blomlådeförsöket avbryts.
  • Nedan finns ett exempel på hur blomlådorna kan placeras. Utifrån detta arbetar vi fram en placering som passar för gatan specifika förhållanden.

Exempel på lådans placering

Om gatans bredd är 7 meter kan blomlådorna placeras med 8 meters mellanrum. Om gatan är smalare än 7 meter ökas avståndet mellan blomlådorna, är gatan bredare kan avståndet minskas. Blomlådorna ska placeras på varsin sida av vägen med ungefär 4 meters avstånd till ena vägkanten, för att ge plats för en bil att kunna köra förbi på ena sidan. Detta gör att bilarna blir tvungna att köra till vänster om den ena blomlådan och till höger om den andra, vilket tvingar ner hastigheten på bilen.Blomlåda.png

Ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

Alla vill att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många glömmer att precis de faror man upplever på sin gata upplever andra på sina gator. Det är först när det händer något på ens egna gata som man reagerar. För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med grannar och arbetskamrater.

Blomlådeförsöket bygger på en tolkning av trafikförordningen, 1998:1276, som lyder:

3 kap 14§
”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

Vad "varje hinder som går att förutse" är i ett villaområde finns det inga klara definitioner av. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning av det.

Hastighetsanpassning är viktig

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma.

Bilister måste ta större ansvar

Det borde vara så när man kör i ett villaområde, att bilister förväntar sig att det finns barn som kan rusa ut på gatan. Med denna tanke borde hastigheten vara mycket låg utan både blomlådor och vägmärken.

Verkligheten är tyvärr den att bilister inte räknar med att ett barn helt plötsligt kan rusa ut i körbanan.

Att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låna anpassade hastigheter i våra bostadsområde är ett långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.

Blomlådor på gatan under sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge signaler till bilförare att sänka hastigheter utefter gatan. Kommunen förutsätter att hastigheten är låg (enligt Trafikförordningen 1998:1276) och då anser vi att blomlådornas enda utmärkning är reflexer på sidorna och att blomlådorna placeras väl synliga. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Vad du som kontaktperson gör

Informera dina närmaste grannar

Det är viktigt att du informerar grannar om att du planerar att ställa ut blomlådor på gatan och varför du vill göra detta.

Bygger lådorna

När vi tillsammans kommti överens om placering av blomlådorna får du en ritning på hur blomlådan ska byggas. Det är du som kontaktperson som får bekosta och bygga blomlådorna. Är det flera grannas som vill ha lådorna kan ni naturligtvis dela på kostnaderna. Reflexerna står vi för och de hämtas på kommunens förråd mot att du uppger namn och adress. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.

Planterar och underhåller blomlådorna

Detta utförs och bekostas av dig som blomlådsägare.

Det är viktigt att växterna i blomlådorna underhålls så att det ser snyggt och prydligt ut under hela säsongen.

Viktigt att tänka på

  • Tänk på att sopa gatan runt lådorna där våra sopmaskiner inte kommer åt.
  • Misskötta blomådor, som trots påtalan, inte snyggats till och blomlådor som står kvar trots att snön fallit eller efter 15 oktober kommer att plockas bort av Samhällsbyggnadsförvaltningen på din bekostnad.
  • Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstuga måste det finnas någon annan person, boende på gatan, som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål. Den person som du utser till extra kontaktperson ska inte tillhöra samma hushåll som dig. 
  • Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas från den överenskomna platsen då detta kan innebära trafikfara eller att framkomligheten begränsas.
  • Det har hänt att blomlådorna gjort gatan till en spännande lekplats för barn, därför blir det extra viktigt att påpeka att gatan inte är en lekplats.

Hur gör du?

Skicka in en ansökan via vår e-tjänst så tar vi kontakt med dig!

Senast granskad 2024-02-12 av REBGUS