Överklaga beslut

Ett beslut kan överklagas av den person som beslutet gäller om beslutet inte blivit vad den enskilde önskade och att beslutet kan överklagas. Ett sådant beslut kan endast överklagas av den enskilde själv eller av ett ombud med fullmakt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du inte är nöjd med det avslagsbeslut du fått kan det överklagas till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras skriftligen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. I skrivelsen ska du ange:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du anser att beslutet ska ändras
  • Vilken ändring du vill ha

Underteckna skrivelsen och ange personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Bifoga gärna handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Skicka din överklagan till:
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Box 931
461 29 Trollhättan

Skrivelsen ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som är berörd fick del av beslutet.

När skrivelsen kommit in prövas om den kommit in i rätt tid. En bedömning görs också om förutsättningarna för omprövning av beslutet föreligger.

En ändring av beslutet förutsätter att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. I så fall förfaller överklagandet och beslutet ändras.

I de fall beslutet står fast översänds skrivelsen tillsammans med förvaltningens handlingar till berörd domstol, som är Förvaltningsrätten eller Tingsrätten.

Relaterad information

 

 

Senast granskad 2023-04-13 av LINHER