Betalkort och kreditkort

Vanliga frågor och svar om konsumentrådgivning

Vanliga frågor och svar hos oss på Budget-, skuld- och konsumentrådgivningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan du läsa vanliga frågor och svar kring budget- och skuldrådgivning och för dig som konsument.

Som konsument har du ångerrätt vid hemförsäljning eller om du handlar på distans till exempel via telefonförsäljning, postorder eller Internet. Om du ångrar ett köp måste du lämna ett meddelande om detta till företaget inom 14 dagar från det att du fått information om ångerrätten, skriftligt eller muntligt.

Gäller det köp av tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Lagen gäller även för canvasförsäljning, alltså när man tecknat avtal utanför affärslokaler, gatuförsäljning. Ångerfristen gäller från den dag konsumenten får information om ångerrätten, skriftligt eller muntligt.

Läs mer om ångerrätten på Konsumentverkets webbplats.

Under garantitiden är det säljaren som ska bevisa att det inte är ett fel som ska åtgärdas på garantin.

Har man ingen garanti så har man i alla fall en rätt att reklamera den felaktiga varan men då är bevisbördan omvänd (gäller inte de första 6 månaderna efter köpet) och det är du som konsument som ska bevisa att felet är ett så kallat ursprungligt fel, alltså inte orsakat av dig eller någon annan. Reklamationstiden är 3 år räknat från köpet.

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är frivilligt för säljaren att lämna garantier.

Först av allt måste du klaga på den felaktiga varan till företaget så snart som möjligt efter att du upptäckt felet. Du får förklara varför du anser att det är fel på varan.

Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet anses du ha klagat i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, om du inte har en garanti som gäller ännu längre.

Läs mer om reklamationsrätt.

Du kan klaga på fel på en vara upp till 3 år från inköpstillfället, reklamationstid.

Läs mer om reklamationsrätt.

Företaget ansvarar enligt lag för alla ursprungliga fel på en vara. Med ursprungliga fel menas fel som funnits vi köpet, t.ex. fabrikationsfel. Fel som visar sig inom 6 månader efter köpet anses alltid vara ursprungliga fel och dessa ska säljaren åtgärda utan kostnad för dig. Företaget har inget ansvar för felet på varan om konsumenten själv orsakat felet, till exempel genom att inte ha följt skötselråd eller genom att ha vanvårdat varan. Efter 6 månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Läs mer om reklamationsrätt.

Om det är något ursprungligt fel på din vara kan du kräva följande av företaget:

  • avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
  • omleverans, vilket innebär att du får en ny, felfri vara.
  • prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
  • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
  • att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har alltid rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Läs mer om reklamationsrätt.

Företaget har rätt att göra två reparationsförsök om samma fel återkommer på varan. Uppstår samma fel en tredje gång kan du som konsument vägra fler reparationsförsök och istället kräva annan påföljd. Om det är olika fel som företaget reparerar har de istället tre till fyra reparationsförsök på sig.

Företaget kan kräva ersättning av dig för kostnader att undersöka en vara efter reklamation om det visar sig att felet på varan inte är ett ursprungligt fel. För att ta ut en sådan kostnad måste företaget klargöra detta för köparen innan undersökningen påbörjas.

I första hand kan du vända dig till konsumentrådgivaren i den kommun där du bor.

Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden, som utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Konsumenten får göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som sedan fattar ett beslut om hur de anser att tvisten bör lösas. Besluten är rekommendationer som de flesta företagen följer.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämnden

Du kan avbeställa en vara så länge du inte tagit emot den från företaget.

Företaget kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet. Däremot har företaget rätt att kräva ersättning av dig för eventuella kostnader som uppstår på grund av din beställning, till exempel fraktkostnader eller kostnader för återställande av en vara.

Preskriptionstiden på så kallade konsumentfodringar är 3 år. Det innebär att från det datumet du köper varan eller tjänsten kan näringsidkaren vänta med att kräva dig på pengar upp till 3 år. Du måste alltså betala en faktura som kommer även om det är upp till 3 år sedan köpet gjordes.

Läs mer om preskriptionstiden på Konsumentverkets webbplats

För att slippa behöva betala igen måste du kunna bevisa att du betalat och detta gör du enklast med hjälp av ett kvitto. Efter 3 år preskriberas krav. Det innebär att tiden för att kräva in pengarna har gått ut för företaget.

Läs mer om kvitton på Konsumentverkets webbplats

Prisinformationslagen ställer krav på att vi som konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. På en vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska priset anges antingen på förpackningen, på en etikett på hyllans kant eller i en prislista.

Om priset inte finns på varan ska det finnas en prisfrågeterminal som gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före betalningen och därigenom kunna kontrollera att priset som tas ut stämmer med priset som står angivet vid varan.

Vad som gäller om hur lång tid man har på sig att betala en faktura är inte lagreglerat. Det avgörande är om man har avtalat om särskild betalningstidpunkt, annars gäller följande:

När det gäller köp av vara blir konsumentköplagen 36 § tillämplig, det är den som avser betalningstidpunkten. Av bestämmelsen framgår att om ingen betalningsdag har avtalats ska konsumenten betala när företaget skickar en räkning, dock inte förrän konsumenten har fått varan. Motsvarande gäller enligt konsumenttjänstlagen 41 §.

Även där gäller att om inget avtalats avseende betalningstidpunkten så ska konsumenten betala när företaget skickar en räkning under förutsättning att tjänsten är utförd.

Man bör dock observera att om det är fråga om en utförd tjänst och konsumenten i tid har bett om en specificerad räkning, så är konsumenten inte skyldig att betala förrän denne har fått en sådan räkning.

Läs mer om räkningar på Konsumentverkets webbplats 

Effektiv ränta förekommer ofta i annonser för olika sorters lån. Det är en sorts jämförpris för krediter. Förutom den vanliga, så kallade nominella räntan inkluderar den effektiva räntan även alla avgifter kring lånet för uppläggning, avisering etc. och räknas ut efter en särskild formel på ett standardiserat lånebelopp.

För att slippa direktadresserad reklam i brevlådan ringer du Nix-adressat. Telefonnummer 020-55 70 00.

Vill du slippa oadresserad reklam sätter du upp en lapp vid brevinkastet eller på brevlådan (INGEN REKLAM TACK!). Den begärda reklamspärren hindrar inte att du får erbjudande och reklam från företag du är kund hos.

Swedma - Forum för direktmarknadsföring

Ring till Nix-telefon 020-27 70 00 och beställ skriftlig information genom att ange ditt telefonnummer. Med den information du får följer en personlig anmälningskod. Genom att ringa 020-27 80 00 och ange din kod blir du införd i registret.

Individuella frågor ställs till 08-738 40 70.

Läs mer på Nix

Nej, det finns en särskild lag – marknadsföringslagen som bland annat förbjuder vilseledande påstående i all marknadsföring.

Det är också förbjudet att förtiga särskilt viktig information.

Reklam måste se ut som reklam (får inte gå att förväxla med redaktionell text) och det ska också klart framgå vem som annonserar.

Senast granskad 2021-08-09 av CECWIL