Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Hur en utredning av barn och ungdomar går till

Målet med en utredning är att tillsammans med barnet och föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet eller ungdomen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barn- och familjeenheten 1 och 2 arbetar med barn och unga 0-18 år och deras föräldrar/familjer. Du och din familj kommer att möta en eller två socialsekreterare.

Utredningen inleds vanligtvis med att en utredningsplan görs. Datum för möten bokas och det bestäms vilka övriga som ska kontaktas, exempelvis skola/förskola, sjukvård/psykiatri, släkt, vänner, polis, andra kommuner.

Enheterna har ett starkt fokus på barns delaktighet och har som utgångspunkt att alltid möta barn enskilt.

Barns behov i centrum (BBiC) 

Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.

Tyngdpunkten ligger på barnets behov utifrån de fyra utvecklingsområdena:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Känslor och beteende
 • Sociala relationer

Detta i sin tur kopplas till föräldrarnas förmåga att svara upp mot barnets behov:

 • Grundläggande omsorg
 • Stimulans och vägledning
 • Känslomässig tillgänglighet
 • Säkerhet

Beroende på anledning till utredning får vissa områden större betydelse än andra i utredningen.

Vem får veta varför det görs en utredning?

Den eller de personer som är vårdnadshavare och barnet/ungdomen får veta varför en utredning har påbörjats, hur den ska gå till och vilka som kommer att kontaktas.

Vårdnadshavare och barn ska också få ta del av utredningen innan socialtjänsten fattar beslut.

Vårdnadshavare och barn över 15 år har som regel rätt att läsa allt som är skrivet om barnet. Ingen annan få ta del av informationen.

Vad händer efter utredningen?

Utredningen kan leda till olika bedömningar och beslut:

 • Utredningen visar att barn och föräldrar inte behöver något stöd. Kontakten avslutas.
 • Utredningen visar att barn och/eller föräldrar behöver stöd. Socialtjänsten och familjen kommer överens om vilket stöd som behövs.
 • Om utredningen visar att barn och/eller föräldrar behöver stöd men vårdnadshavare och barn över 15 år inte samtycker till någon insats avslutas kontakten med socialtjänsten.
 • Om vårdnadshavare och barn över 15 år inte samtycker till någon insats men det finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas ska socialtjänsten besluta om man ska ansöka eller inte hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) som är en tvångslag och innebär att barnet inte kan bo hemma med sina föräldrar. I dessa fall avgörs frågan om vård av Förvaltningsrätten i Göteborg. I sådana fall har barnet och vårdnadshavarna egna juridiska ombud.

Stöd och hjälp - med vad?

Om socialtjänsten efter en utredning kommer fram till att barnet och/eller föräldrarna behöver stöd görs en planering för hur stödet ska se ut. Stödet kan vid behov även inledas under utredningstiden.

Ofta är det bästa stödet att be sitt eget nätverk om hjälp. Familjen, nätverket och socialtjänsten kan upprätta en plan för att komma tillrätta med det socialtjänsten är orolig för när det gäller barnet/den unge.

Annat stöd kan beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen. De flesta insatser utförs i Trollhättan. Det kan handla om familjearbete genom samtal, kontaktperson för någon i familjen eller missbruksvård.

Exempel på insatser som enheterna kan besluta om:

 • Familjearbete via Resursforum
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Familjehem
 • Institutionsvård

Familj, barn och ungdom

Om barnet av olika anledningar inte kan bo hemma under kortare eller längre period kan stöd ges i familjehem eller på institution. Barnet omhändertas, antingen i överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och socialtjänst eller enligt LVU (se ovan Vad händer efter utredningen?). Det är viktigt att socialtjänsten fortsätter samarbeta med föräldrar och nätverk för att familjen ska kunna återförenas eller bli överens om en annan varaktig lösning så fort som möjligt.

Akuta frivilliga insatser

Ibland kan akuta insatser behövas. Exempelvis kan förhållandet mellan barn och föräldrar vara mycket jobbigt, med konflikter, våld eller missbruk. Då finns möjlighet till hjälp med kort varsel, till exempel i form av familjearbete eller tillfällig placering utanför hemmet.

Uppföljning, förändring och avslut av insatser

Alla insatser följs upp genom att familjen träffar socialsekreteraren på avstämnings- och uppföljningsmöten. En bedömning görs kring om insatserna är verksamma och om målen i genomförandeplanen är uppnådda. Ibland behöver förändringar av mål och hur målen ska uppnås göras under pågående insats. När målen är uppnådda avslutas insatsen.

Om barnet och föräldrarna inte är nöjda?

Beslut från socialtjänsten kan överklagas om barnet och föräldrarna inte är nöjda. Ett beslut måste överklagas senast tre veckor efter det att man fått besked om beslutet.

Senast granskad 2022-02-11 av CECWIL