Planprogram för Upphärad

GODKÄNNANDE/ANTAGANDE - Planprogrammet för Upphärad visar tydligt hur staden tänker sig tätorten när en tågstation finns. Planprogrammet har godkänts av Byggnads- och trafiknämnden och har antagits av Kommunfullmäktige 2017-04-03.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

SYFTE OCH HUVUDUPPDRAG

I översiktsplanen för Trollhättans kommuns Översiktsplan 2013, Plats för framtiden, som antogs av kommunfullmäktige 2014-02-10, är ett tågstopp i Upphärad ett tydligt strategiskt mål.

Detaljplaneprogrammet för Upphärad visar tydligt hur Staden tänker sig tätorten när en tågstation finns. Programmet visar stadens vilja och att det finns god framförhållning i den fysiska planeringen för Upphärad tätorts utveckling.

I planprogrammet redovisas en planerad utveckling utifrån övergripande strukturer. De övergripande strukturerna är grundade i en målbild för 2030 och en tolkning av de dialoger som förts för att diskutera Upphärads utveckling i form av en SWOT-analys.

Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplaner som mer i detalj ska beskriva den fysiska planeringen i olika delar av Upphärads tätort.

Sammanfattningsvis ger planprogrammet förutsättningar för ca 450 nya bostäder, fler verksamheter samt större underlag för offentlig och social service. Upphärad ska utvecklas inom ett begränsat område, med gång- och cykelavstånd inom tätorten.

 

Senast granskad 2017-08-10 av JOHBER