Bilden visar en friggebod

Friggebod

Planer på en friggebod?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Vad är en friggebod?

Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad men en friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Friggeboden får vara högst 15,0 m2

En friggebod får ha en byggnadsarea på högst 15,0 m2. Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15,0 m². Friggeboden får ha en taknockshöjd på högst 3,0 meter. 

Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från gräns

En friggebod ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Avståndet på 4,5 meter gäller oavsett om byggnaden eller någon byggnadsdel är ovan eller under marken. Detta innebär att om friggeboden har en källare ska även den placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera en friggebod närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var man bygger. Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.

Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Det är inte tillräckligt att byggherren ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen. De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den byggnad som ska uppföras.

Vilka grannar kan lämna ett medgivande?

Det är inte alltid möjligt att placera sin friggebod närmare gränsen än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett grannemedgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

 • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
 • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Vilka bygglovsbefriade åtgärder får friggebod kompletteras med?

Vid friggeboden får en skyddad uteplats med mur eller plank anordnas under förutsättning att uteplatsen placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Friggeboden får även förses med ett bygglovbefriat skärmtak över den skyddade uteplatsen eller över altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean av samtliga skärmtak som uppförs på tomten får inte överstiga 15 m2.

De bygglovsbefriade åtgärder som får göras på eller i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, till exempel 15 m2 tillbyggnad eller takkupor, får inte göras på friggeboden. Detta eftersom en friggebod inte är ett en- och tvåbostadshus.

När bygglov krävs

När byggnationen angränsar till gata, allmänplatsmark eller om man inte har grannens medgivande. Då gäller bygglov för "Komplementsbyggnad"

Källa: Boverket (2019). Friggebod. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/ Hämtad 2021-07-16.

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Bilden visar ett dubbelgarage

Komplementbyggnad

Planer på att bygga garage, carport eller förråd?

Saker som är bra att veta

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN