Man med elsparkcykel står på gatan

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer så finns det elsparkcyklar att hyra i Trollhättan. Elsparkcyklar är ett nytt inslag i stadsrummet, och första tiden med elsparkcyklar är under en pilotperiod beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anmäl en felparkerad elsparkcykel

Om du ser en uthyrningsbar elsparkcykel som hindrar framkomligheten, står parkerad olagligt eller är parkerad på olämplig plats, hör av dig till det aktuella företaget som ansvarar för fordonen. Företaget ansvarar för att elsparkcykeln flyttas till en lämplig plats. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på företagens webbplats. 

Felanmäl en felparkerad elsparkcykel:

SWUP (gula elsparkcyklar): sverige@swup.app

TIER (gröna/turkosa elsparkcyklar): trollhattan@tier.app 

 

Elsparkcyklar

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motoreffekt på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Läs mer om elsparkcykeln som fordon hos Transportstyrelsen

 

Att köra en elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor. Använd hjälm när du kör elsparkcykel!

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Från och med den 1 september har Regeringen beslutat om körförbud för elsparkcyklar på gångbana. Polisen kan då dela ut penningböter till den som inte följer lagen.

Läs Regeringens pressmeddelande om körförbudet för elsparkcyklar på gångbana

Läs mer om trafikregler hos Transportstyrelsen

 

Parkering

Precis som en vanlig cykel ska elsparkcykeln parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte parkeras på gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter. Parkering av en elsparkcykel får inte bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

I juni 2022 beslutar Regeringen att det ska råda parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbana från och med den 1 september. 

Läs Regeringens promemoria för förslaget med parkeringsförbud för elsparkcyklar.

 
 

Elsparkcyklar i Trollhättan

I Juni 2022 beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna en pilotperiod för reglering av elsparkcyklar i Trollhättan. På grund av visat intresse för Trollhättan ifrån företag som hyr ut elsparkcyklar, bedömdes det finnas ett behov att besluta för ett förslag vad gäller möjligheter för reglering av verksamheten.

Under pilotperioden har kommunen ingått i en överenskommelse med företag som vill finnas i Trollhättan. Där finns det en dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklar. Målet med pilotperioden är att kunna löpande anpassa och reglera verksamheten för att minska negativa påföljder, och att efter avslutad pilotperiod ge förslag på hållbar och långsiktig reglering. Uppföljning av pilotperioden sker i Oktober 2023.

Det finns platser i Trollhättan som begränsas till en tillåten maxhastighet på 6 km/h. Till dessa hör bland annat den centrala staden, skolgårdar, parkeringsytor, Spikön, begravningsplatser och andra platser där det bedöms behövas. Platserna kommer uppdateras löpande. 

Det finns även platser där parkering kommer vara förbjuden. Det gäller bland annat för platser nära vatten, skolgårdar, parkeringsytor, begravningsplatser, Spikön och centrala parker & grönområden. Platserna kommer uppdateras löpande. 

Läs avsiktsförklaringen mellan Trollhättans Stad och SWUP här.

Läs avsiktsförklaringen mellan Trollhättans Stad och TIER här. 

 

Vanliga frågor

En elsparkcykel som hindrar framkomligheten eller står olämpligt ska du anmäla till företaget som äger dem. Om elsparkcykeln ligger slängd på ett uppenbart trafikfarligt sätt får man resa på den och flytta den åt sidan. Man får dock inte flytta på elsparkcyklar, eller andra fordon, i andra fall. Samma regler gäller för vanliga cyklar.

Företaget som äger elsparkcyklarna ansvarar för dem.  Trollhättans Stad har en frivillig överenskommelse med företaget om deras verksamhet i staden för att främja trafiksäkerheten och en god stadsmiljö.

Trollhättans Stad har en löpande dialog med företaget och genomför en pilotperiod för att utvärdera och bedöma behov och möjligheter för reglering och förbättringar vad gäller till exempel trafiksäkerhet och stadsmiljön. Trollhättans Stad bevakar även nationella förändringar som kan komma påverka en reglering. Trollhättans Stad kan i dagsläget inte hindra företag från att etablera sig i Trollhättan.

Det är Polisen som tar emot och ger tillstånd till företag att använda offentliga platser.

Trollhättans Stad kan inte tvinga företaget att införa restriktioner i områden där det är tillåtet att framföra cykel. Genom pilotperioden förs en kontinuerlig dialog om behoven på olika platser, där företaget och Trollhättans Stad kan komma överens om restriktioner som görs genom tekniska begränsningar i företagets tjänst, så som digitala staket.

Företaget ser över elsparkcyklarna dagligen. Om Trollhättans Stad ser eller får höra genom synpunkter eller vid utförande av det dagliga drifts- och underhållsarbete att det står elsparkcyklar på olämpliga ställen så rapporteras detta till företagen. Vid misskötsel av den överenskommelsen som är gjord mellan Trollhättans Stad och företaget så för vi en dialog om den aktuella misskötseln, reviderar överenskommelsen om behovet finns samt har möjlighet att avsluta överenskommelsen.

Ansvaret ligger hos företaget att deras användare följer Trafiklagstiftningen och informerar om denna. Företaget har även möjlighet att stänga av användare om det framgår att användaren misskött sig med fordonet.

Polisen ansvarar för trafikbrott, och är de enda som kan utföra böter vid överträdelse av lagen. De lagför eventuella brott.

Trollhättans Stad kan flytta trafikfarligt parkerade fordon enligt lagen om flytt av fordon, och kan med stöd av den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 september kring parkeringsförbud på gång- och cykelbana även flytta eller omhänderta fordon som står i strid med lagstiftningen. I dagsläget kommer Trollhättans Stad att övervaka företagets hantering av sina fordon och hänvisa felanmälan till företaget.

Den trafiksäkra miljön i staden är en högt prioriterad fråga i kommunens arbete. Överenskommelsen med företaget säkerställer att företagets personal inte ska ställa ut elsparkcyklar trafikfarligt, inkräktande på någon annans tillstånd, i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar eller hindrande för andra trafikanter. Särskilt betoning läggs på framkomligheten för personer med en funktionsnedsättning. Företaget och kommunen har åtagit sig att informera om trafikregler och trafiksäkerhet, samt har kommit överens om att löpande utveckla vilka områden eller platser som genom digitala staket ska innefattas av en hastighetsbegränsning till gångfart. Trollhättans Stad hoppas även att invånare ska ta ett personligt ansvar när de kör en elsparkcykel, tänka på sin egen säkerhet och andras samt inte lämna elsparkcyklarna på olämpliga platser.

Trollhättans Stad bevakar cykelställen, och ser vi att det blir trångt så för vi en dialog med företagen. Elsparkcykeln räknas som en cykel, har rätt att stå i cykelställen och ska enligt lagstiftning som går i kraft 1 september hänvisas och stå på anordnade platser för cyklar. Under pilotperioden utreder vi möjligheten att uppföra särskilda parkering för elsparkcyklar för att säkerställa att det finns plats för elsparkcyklarna att stå korrekt.

Senast granskad 2023-07-03 av REBLJU