Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen lägenhet och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Boendestöd är en insats enligt socialtjänstlagen, SoL. Stödet riktar sig till dig med lindriga intellektuella svårigheter eller olika former av psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boendestöd är en punktinsats som innebär stöd i hemmet och dess närhet samt ett socialt stöd. Med punktinsats menas att personal ger kortare insatser i personens egna hem, stödets längd kan variera och är beroende av insatsens innehåll och ger således inte stöd hela dagar. Insatsen utgår från ett beslut. Boendestöd kan utföras under dag- och kvällstid samt under helg. Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling, så att du på sikt skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansök om boendestöd

Senast granskad 2019-03-28 av Katarina Loodh