Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du få hjälp med att göra anpassningar i din permanentbostad så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för de fasta funktionerna i din bostad. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du självständigt ska kunna tillgodose dina grundläggande och vardagliga behov. Att ta sig in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta sig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova. Exempel på åtgärder du kan ansöka om är borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, montering av ramp, installation av hiss, installation av dörrautomatik och spisvakt.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa eller komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden.

De åtgärder som bostadsanpassningsbidrag söks för ska vara nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen.

Ansök om bostadsanpassning

Om du tidigare beviljats bostadsanpassningsbidrag så kan du ansöka om reparationsbidrag för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Du äger själv den anpassning du fått bidrag för. Du bör räkna med egna utgifter för underhåll och eventuella reparationer av anpassningen eftersom bidrag inte kan lämnas för alla sådana kostnader. Som regel täcks exempelvis inte handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll av bidrag. Ta alltid kontakt med ditt försäkringsbolag i första hand. Om det finns garantitid kvar, kontakta företaget som levererat anpassningen.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW