Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaderna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras och inlämnas till Skatteverket för registrering. Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen om dödsboets tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till kostnader i samband med begravningen. Dödsboanmälan kan enbart göras av socialnämnden och visar den ekonomiska situationen på dödsdagen. Dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom/tomträtt eller om oklarheter eller tvistigheter föreligger måste en bouppteckning göras.

I de fall där dödsboet saknar försäkring och/eller tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan ett ekonomiskt bistånd, begravningshjälp, sökas i samband med att dödsboanmälan upprättas.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet uppgå till max 5000 kronor sedan följande kostnader avdragits.

 • Begravningskostnader och gravsten.
 • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden.
 • Uppsägningshyra (enbart om den avlidne var ensamstående).
 • Det är en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Observera! Avdrag för andra skulder/räkningar får inte göras.

Viktigt att tänka på

 • Betala inga räkningar utan begär anstånd hos fordringsägarna (inklusive hyresvärd) med att betala räkningar tills boutredningen är klar. Begravningskostnader är prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.
 • Finns autogiron ska dessa stoppas.
 • Säga upp lägenheten, el, telefon, tv-licens och tidning med mera.
 • Ta reda på om det finns försäkringar.

Följande uppgifter behöver lämnas in

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Beställs hos Skatteverket.
 • Kopia av den senaste deklarationen samt uppgift om skatt kommer att återbetalas. Beställs hos Skatteverket.
 • Namn och adress på samtliga dödsbodelägare.
 • Uppgift om kontanter och andra tillgångar exempelvis smycken, konst, lösöre med mera.
 • Ränte- och kapitalbesked per dödsdagen på samtliga konton samt kontoutdrag på de transaktioner som skett efter dödsdagen. Om det finns en efterlevande maka/
  make ska även ränte- och kapitalbesked på dennes samtliga konton inlämnas.
 • Uppgift om eventuella försäkringar som fallit ut till dödsboet.
 • Kopia av begravningsfaktura samt övriga kostnader med anledning av dödsfallet.
 • Kopia av eventuell gravstensfaktura eller orderbekräftelse.
  Kopia av eventuellt testamente.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden maka/make.
 • Uppgifter om skulder per dödsdag till exempel vårdkostnader och hyra.

 

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL